اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2022-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر هوش تحلیلی کلان داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بانقش تعدیلگری توانایی بازاریابی )

نویسندگان: حامده حاجی حضرت علی , محمد مهرآیین , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط کسب وکار امروز توسعه سریع اقتصاد دیجیتال و پیشرفت فناوری های تحلیل داده موجب شدهاست تا رقابت بین سازمان ها افزایش پیدا کرده و داده ها به تدریج به یک منبع مهم جهت مزیت رقابتی سازمانها تبدیل شده اند لذا به دلیل رشد سریع داده ها و افزایش رقبا، کلان داده ها نقش مهمی در بهبود فرآیند هایحوزه فعالیت بازاریابی ازجمله توانایی بازاریابی خواهند داشت و این باعث شده تا توجه بازایابان به داده هاپیش از گذشته افزایش یابد. از جمله عواملی که بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها تاثیر می گذارد عملکردمدیریت ارتباط با مشتری است. عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری به میزان وفاداری مشتری به تامین کننده وتمایل مشتری برای حفظ رابطه بلندمدت با تامین کننده اشاره دارد و توانایی های بازاریابی، یک شرکت را قادرمی سازند تا وظایف ارزش آفرین را به طور موثر انجام دهد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر هوش تحلیلیکلان داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با نقش تعدیل گری توانایی بازاریابی صورت گرفته است که بینهوش تحلیلی کلانداده و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری، با تعدیلگری توانایی بازاریابی رابطه معناداریوجود دارد.

کلمات کلیدی

, هوش تحلیلی کلانداده , عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری , توانایی بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094483,
author = {حاجی حضرت علی, حامده and مهرآیین, محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی تاثیر هوش تحلیلی کلان داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بانقش تعدیلگری توانایی بازاریابی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {هوش تحلیلی کلانداده ، عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ، توانایی بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هوش تحلیلی کلان داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بانقش تعدیلگری توانایی بازاریابی
%A حاجی حضرت علی, حامده
%A مهرآیین, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2022

[Download]