چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2023-05-10

عنوان : ( اثر شاخص شکل بر تلفات تخم مرغ )

نویسندگان: سیدمصطفی نقیبی سیستانی , محمدرضا بیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخم مرغ یک غذای بسته بندی شده و مهم است جنبه کیفیت مواد تخم مرغ به بسته بندی و قدرت مکانیکی پوسته تخم مرغ وابسته است. در زمینه یک مزرعه ، استحکام پوسته برای جلوگیری از آسیب از هنگام برداشت گرفته تا در طول حمل و نقل از مزرعه به بازار یک امر مهم و ضروی است. تنوع طبیعی در شکل تخم مرغ وجود دارد و این تنوع را می توان با استفاده از شاخص شکل مشخص نمود. تخم مرغ توسط شاخص شکل به رده های تیز، معمولی (استاندارد) و گرد تعیین می شود . مقاومت پوسته تخم مرغ در برابر نیروی های مکانیکی وارده از طرف محیط سبب کاهش نرخ تلفات تخم مرغ در حین مراحل تولید، انبارداری، توزیع و عرضه به مشتریان می شود. این موضوع صرفه اقتصادی مناسبی برای تولید کننده خواهد داشت . رسیدگی به مسئله تلفات تخم مرغ و ارزایابی استحکام پوسته برای این سامانه پرورش مرغ مهم است زیرا راندمان اقتصادی پایین تری نسبت به مرغداری های صنعتی دارند لذا رسیدگی به این مسئله یک عامل اقتصادی مهم است. نیروی شکست تخم مرغ وابسته به ویژگی های مختلف تخم مرغ مانند ,شاخص شکل ، توده تخم مرغ ،حجم تخم مرغ ،سطح تخم مرغ ، ضخامت تخم مرغ و وزن پوسته دارد. همچنین ویژگی های پوسته بیشترین ترین همبستگی را با نیروی شکست پوسته داشت. نیروی مورد نیاز برای شکستن پوسته با شاخص شکل در ارتباط است. در تحقیق حاضر با توجه به متغیرهای میانگین دمای هوا، میزان نور طبیعی و مصنوعی رسیده شده به مرغ هاو خوراک کنسانتره و مقدار مصرف آن، تلفات تخم مرغ بر حسب تعداد تخم مرغ های شکسته شده غیر قابل فروش، تعیین گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که علاوه بر صخامت پوسته ،شاخص شکل هم در استحکام پوسته تخم مرغ نقش سازنده ای دارد. تغییرات آب هوایی باعث تغییر رژیم غذایی مرغ ها می-شود و این مسئله بر کیفیت پوسته و شکل تخم مرغ اثر مستقیم می گذارد. برای جلوگیری از شکسته شدن تخم مرغ ها در فصل گرم تابستان پیشنهاد می شود در بسته بندی تخم مرغ ها تدبیر و برنامه ریزی بیشتری لحاظ شود. لذا انجام تحقیقات در زمیه بسته بندی فصلی تخم مرغ می تواند موضوعی مفید و جذاب برای ادامه این سبک تحقیقات باشد.

کلمات کلیدی

, استحکام پوسته, تخم مرغ, تلفات, خوراک کنسانتره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094668,
author = {نقیبی سیستانی, سیدمصطفی and بیاتی, محمدرضا},
title = {اثر شاخص شکل بر تلفات تخم مرغ},
booktitle = {چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2023},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {استحکام پوسته، تخم مرغ، تلفات، خوراک کنسانتره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شاخص شکل بر تلفات تخم مرغ
%A نقیبی سیستانی, سیدمصطفی
%A بیاتی, محمدرضا
%J چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2023

[Download]