اولین جشنواره و همایش ملی نخود , 2023-05-29

عنوان : ( به گزینی ژنوتیپ های نخود کابلی متحمل به سرما بر اساس تجزیه خوشه ای )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تغییرات شدید اقلیمی، رهیافت کشت پاییزه نخود در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران، اجتنابناپذیر است. به همین منظور ۳۸ ژنوتیپ نخود تیپ کابلی متحمل به سرما برای به گزینی بر اساس عملکرد و اجزای عملکرد در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه خوشه ای ، ژنوتیپهای نخود مورد مطالعه را در چهار گروه متمایز تقسیم بندی کرد. گروه چهارم با ۱۷ ژنوتیپ بیشترین و گروه های سوم با سه ژنوتیپ کمترین تعداد ژنوتیپ را به خود اختصاص دادند. مقایسه بین گروه ها از نظر صفات مورد مطالعه از طریق آزمون چند دامنهای دانکن نشان داد که میانگین ژنوتیپها در چهار گروه از نظر عملکرد دانه، زیستتوده و شاخص برداشت معنیدار بود. بهطوریکه میانگین ژنوتیپهای گروه سوم شامل ژنوتیپهای MCC۲۰۰۳، MCC۲۰۰۹ ، MCC۲۰۹۰ در هر سه صفت یادشده به طور معنیداری بیشتر از سایر گروه ها بود و از نظر عملکرد دانه نسبت به گروه های اول، دوم و چهارم به ترتیب ۱۲۲، ۱۶۶ و ۲۴۶ گرم در مترمربع دانه بیشتری داشتند. با توجه به این نتایج در صورت تایید آنها در آزمایشهای تکمیلی، ژنوتیپهای یادشده میتوانند برای کشت پاییزه در مناطقی با شرایط آب و هوایی مشابه معرفی شوند.

کلمات کلیدی

, زیست توده , شاخص برداشت , عملکرد دانه , کشت پاییزه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095011,
author = {حسن فرد, علیرضا and نباتی, جعفر},
title = {به گزینی ژنوتیپ های نخود کابلی متحمل به سرما بر اساس تجزیه خوشه ای},
booktitle = {اولین جشنواره و همایش ملی نخود},
year = {2023},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {زیست توده ، شاخص برداشت ، عملکرد دانه ، کشت پاییزه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به گزینی ژنوتیپ های نخود کابلی متحمل به سرما بر اساس تجزیه خوشه ای
%A حسن فرد, علیرضا
%A نباتی, جعفر
%J اولین جشنواره و همایش ملی نخود
%D 2023

[Download]