کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-3) , صفحات (265-284)

عنوان : ( اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , آرزو عونی اسبفروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هویت ملی بر ارزش درک شده گوشی تلفن همراه داخلی به واسطه تعصب مشتری و ارزیابی محصول درک شده می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعهی توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 درنظر گرفته شد. برای جمع آوری دادهها از ابزار پرسش نامه استفاده شد که روایی محتوایی و روایی سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافتهها نشان دادهویت ملی تأثیر معنادار و مثبتی بر روی ارزیابی محصول درک شده، تعصب مشتری و ارزش درک شده محصول دارد. هویت ملی از طریق ارزیابی محصول درک شده و تعصب مشتری بر ارزش درک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی

, ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠی, ارزﯾﺎﺑی ﻣﺤﺼﻮل درک ﺷﺪه, ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺸﺘﺮی, ارزش درک ﺷﺪهی ﻣﺤﺼﻮل, ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095701,
author = {حدادیان, علیرضا and عونی اسبفروشانی, آرزو},
title = {اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {14},
month = {March},
issn = {2645-386X},
pages = {265--284},
numpages = {19},
keywords = {ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠی، ارزﯾﺎﺑی ﻣﺤﺼﻮل درک ﺷﺪه، ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺸﺘﺮی،ارزش درک ﺷﺪهی ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار
%A حدادیان, علیرضا
%A عونی اسبفروشانی, آرزو
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2016

[Download]