امواج برتر, دوره (20), شماره (107), سال (2023-9) , صفحات (54-55)

عنوان : ( پیش به‌سوی سنجشگرانه‌اندیشی (بخش ششم: پی‌نوشتی بر کتاب مغز ما) )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پی نوشتی بر کتاب (مغز ما) (انتشارات فرهنگ معاصر)

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, تفکر نقاد, سنجشگرانه اندیشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095795,
author = {حافظی مطلق, ناصر},
title = {پیش به‌سوی سنجشگرانه‌اندیشی (بخش ششم: پی‌نوشتی بر کتاب مغز ما)},
journal = {امواج برتر},
year = {2023},
volume = {20},
number = {107},
month = {September},
issn = {1735-4455},
pages = {54--55},
numpages = {1},
keywords = {تفکر انتقادی، تفکر نقاد، سنجشگرانه اندیشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش به‌سوی سنجشگرانه‌اندیشی (بخش ششم: پی‌نوشتی بر کتاب مغز ما)
%A حافظی مطلق, ناصر
%J امواج برتر
%@ 1735-4455
%D 2023

[Download]