کنفرانس فیزیک ایران 1402 , 2023-08-28

عنوان : ( بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی )

نویسندگان: زهره سلیقه , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , مجتبی کمیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه باتری های لیتیوم یونی و نیکل هیدرید فلزی به دلیل ظرفیت ذخیره سازی بالای انرژی و عدم به کارگیری فلزات سنگین و آلاینده محیط زیست، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند . در باتریهای نیکل هیدرید فلزی، آلیاژ جاذب هیدروژن در الکترود منفی با هیدرولیز آب، به هیدرید فلز تبدیل میگردد.ِ در پژوهش حاضر،آلیاژ la2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 با استفاده از روش قوس الکتریکی تحت خلاء تهیه شد. آزمونهای اشعه ایکس و شارژ و دشارژ، برای این آلیاژ، مورد بررسی قرارگرفت. طبق الگوی پراش اشعه ایکس، آلیاژ حاصل، به طور عمده ساختار کریستالوگرافی هگزاگونال با فرمول شیمیایی AB5 را دارد. شارژ و دشارژ برای الکترود آلیاژ فوق ، در دماهای ) 0 ، 15 ، 25 ، 40 و 55 ( درجه سانتیگراد، نشان داد که دمای محیط، تاثیر بسزایی در میزان ذخیرهسازی انرژی توسط این الکترود آلیاژی دار،د به گونه ای که با افزایش دما از 0 تا c025 مقدار بیشینه ذخیره انرژی تا تا mAh/g 89 / 311 افزایش یافته و پس از آن با افزایش دما تا c055 ، میزان ذخیره انرژی تا مقدار mAh/g89 / 280 کاهش میابد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که این آلیاژ در دمای اتاق، از سینتیک و پایداری الکتروشیمیایی بسیار بالایی برخوردار میباشد.

کلمات کلیدی

, باتری نیکل هیدرید فلزی, آلیاژ ذخیره ساز هیدروژن, قوس الکتریکی تحت خلا, پایداری الکتروشیمیایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095846,
author = {سلیقه, زهره and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and کمیلی, مجتبی},
title = {بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1402},
year = {2023},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {باتری نیکل هیدرید فلزی، آلیاژ ذخیره ساز هیدروژن، قوس الکتریکی تحت خلا، پایداری الکتروشیمیایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی
%A سلیقه, زهره
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A کمیلی, مجتبی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1402
%D 2023

[Download]