دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار , 2023-01-26

عنوان : ( معیارهای تأمین نورروزدر ساختمانهای بلندمرتبهسبز )

نویسندگان: فرانک ابراهیم زاده شیراز , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران انرژی مسئلهای جدی و چالش برانگیز در جهانامروزاست.تأمینروشنایی طبیعیمناسبدریک فضا عالوه بر اثرات مثبت فیزیکی و روانی بر کاربران، راهحلیپاسخگوبرای صرفهجویی درمصرف انرژیاست.در دهههای اخیر ساخت ساختمانهای بلندمرتبه با کاربری مسکونی پاسخی به جبران کمبود مسکن در جهان بوده است.مالحظاتساختمانی سبب میشود که بسیاری از آنها از کیفیات مطلوب نور طبیعی بیبهره باشند.حضور نورپردازی مصنوعی متکی بهانرژی الکتریکی،جایگزینی برای این کمبود است که خود نقشی فعال درمصرف سوختهای فسیلی و تولید گازهای گلخانهای وبه طبع آن آلودگیهای محیطزیستی دارد. در این میان ساختمانهای بلندمرتبه سبز به جهت بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین روشنایی فضاهای داخلی، نسبت به سایر ساختمانها انرژی الکتریکی کمتری مصرف میکنند.براین اساستالش شدهاست تامقالهپیشروشاخصهای مؤثر معماری سبز بر مقوالت تأمین روشنایی طبیعی به گونهای تأثیرگذار بر طراحی ساختمانهای بلندمرتبه سبزتحت عناوین اصلیشکل ساختمان، اجزاء الحاقی به پوش خارجی ساختمان، پوش خارجی ساختمان و معماری داخلی ساختمانرامورد بررسی قراردهد.استفاده صحیح از استراتژیهای کلی و جزئیات طراحی مربوط به تأمین روشنایی روز که در این پژوهش معرفی شده است، میتواند در مطالعات اولیه روند طراحی ساختمانهای بلندمرتبه سبز موفق تأثیرگذار باشند.

کلمات کلیدی

, انرژی, ساختمان سبز, LEED, نور روز, روشنایی طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096534,
author = {ابراهیم زاده شیراز, فرانک and شریعتمدار, هاشم},
title = {معیارهای تأمین نورروزدر ساختمانهای بلندمرتبهسبز},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار},
year = {2023},
location = {ايران},
keywords = {انرژی،ساختمان سبز،LEED،نور روز، روشنایی طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معیارهای تأمین نورروزدر ساختمانهای بلندمرتبهسبز
%A ابراهیم زاده شیراز, فرانک
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
%D 2023

[Download]