سومین همایش ملی برند در ورزش , 2023-05-10

عنوان : ( تاثیر روابط اجتماعی بین فردی بر رفتار مصرف کنندگان برند ورزشی )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , سجاد محمد عبادی الخفاجی , علی ولید خلف الساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مسئله انتخاب یا تصمیم گیری در خریدهای روزمره یا عادی، یک چالش اصلی است که پیش روی مردم در شرایط مختلف می باشد. در حقیقت، همه اشخاص، نوعی مصرف کننده هستند (امیرشاهی و عباسیان، 2007). مقاله حاضربا هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر انتخاب برند در مصرف کنندگان ورزشی انجام شده است. روش: جامعه پژوهش حاضر شامل مصرف کنندگان ورزشی شهر بصره عراق بودند.که با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش،نمونه به صورت تصادفی بر اساس جدول مورگان 384 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه استاندارد بود که داده های مستخرج از آن از طریق روش SEM در نرم افزار AMOS22 تحلیل شد واز آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS21 برای بررسی میانگین متغیرها، استفاده شد. یافته‌ها، یافته ها نشان دادند که سرمایه اجتماعی، بر انتخاب برندهای ورزشی موثر است و برای موفقیت در حوزه بازاریابی ومدیریت رفتار مصرف کننده باید به سرمایه های اجتماعی و مولفه های آن نیز توجه کرد. نتیجه گیری، با توجه به نتایج پژوهش، توصیه شد که برند های ورزشی از مزیت رقابتی استفاده کنند، زیرا از طریق ساختار ارتباطاتی و سرمایه اجتماعی میان مشتریان بهره مند شوند و استراتژی های لازم را برای بهبود حیطه های فعالیت شرکت و گسترش شبکه اجتماعی از طریق مشتریانش، بکار ببندد.

کلمات کلیدی

, روابط اجتماعی , رفتار مصرف کننده , برند ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096663,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and الخفاجی, سجاد محمد عبادی and الساعدی, علی ولید خلف},
title = {تاثیر روابط اجتماعی بین فردی بر رفتار مصرف کنندگان برند ورزشی},
booktitle = {سومین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روابط اجتماعی ،رفتار مصرف کننده ، برند ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روابط اجتماعی بین فردی بر رفتار مصرف کنندگان برند ورزشی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A الخفاجی, سجاد محمد عبادی
%A الساعدی, علی ولید خلف
%J سومین همایش ملی برند در ورزش
%D 2023

[Download]