همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی ومدیرت راهبردی در ورزش , 2023-08-07

عنوان : ( عوامل موثر در توسعه رویدادهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی مدارس شهر مشهد )

نویسندگان: سمیه سمیعی , رامتین بهشتی , فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد , زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: ورزش دانشآموزی در قاعده هرم ورزش کشور قرار دارد و نقشی بنیادین در توسعه ورزشهای همگانی، قهرمانی و حرفهای دارد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رویدادهای تربیتبدنی و ورزش دانش آموزی در مدارس شهر مشهد بود. روشها: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای اکتشافی بوده که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریة داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه آماری پژوهش 12 نفر به صورت هدفمند بهعنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین ، محققان از مطالعات کتابخانهای بهعنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ستادی تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهر مشهد و مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس این شهر، تشکیل دادند. یافتهها: عوامل موثر در توسعه رویدادهای ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقتصادی ـ مالی، امکانات و زیرساختهای ورزشی، سازمانی و اداری ، آموزش ـ پژوهش، انگیزش، فرهنگی ـ اجتماعی بهعنوان عوامل مؤثر در توسعه رویدادهای ورزش دانشآموزی شهر مشهد شناسایی شدند. نتیجهگیری: نتایج حاصل از مولفه های بالا بدین شکل است، بالاترین میانگین رتبه مربوط به مولفه های \\\"امکانات و زیرساخت\\\"انگیزش، \\\"اموزش و پژوهش در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین عوامل اقتصادی در اولویت آخر قرار گرفت برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج رویدادهای تربیتبدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیتبدنی و ورزش در دانشگاهها، برگزاری دوره های دانش افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساختهای ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاههای استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی با محوریت ورزشی دانشآموزی، تهیه محتوای ورزشی به روز و کاربردی برای دانشآموزان، استفاده از نرمافزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیتهای معلمان ورزش توجه کرد.

کلمات کلیدی

, ورزش, مدرسه, ورزش دانش آموزی, توسعه رویدادهای ورزشی, ورزش مدارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096676,
author = {سمیعی, سمیه and بهشتی, رامتین and طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {عوامل موثر در توسعه رویدادهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی مدارس شهر مشهد},
booktitle = {همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی ومدیرت راهبردی در ورزش},
year = {2023},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ورزش، مدرسه، ورزش دانش آموزی، توسعه رویدادهای ورزشی، ورزش مدارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر در توسعه رویدادهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی مدارس شهر مشهد
%A سمیعی, سمیه
%A بهشتی, رامتین
%A طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی ومدیرت راهبردی در ورزش
%D 2023

[Download]