پژوهشنامه اقتصاد کلان, دوره (17), شماره (36), سال (2023-11) , صفحات (132-150)

عنوان : ( اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعه )

نویسندگان: سمانه بیدختی , هادی اسماعیل پورمقدم , سید محمدجواد رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نابرابری‌ درآمد یکی از مهم‌ترین و پایدارترین مشکلات در جوامع می‌باشد و کم توجهی به این موضوع می‌تواند اثرات منفی بسیاری داشته باشد. امروزه شمول مالی به عنوان عامل اثر‌گذار بر نابرابری درآمد مورد توجه نهاد‌‌‌‌‌‌‌های مالی و سیاستگذاران قرار گرفته است. ادبیات شمول مالی به‌ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، هنوز در مراحل اولیه است. این پژوهش به بررسی اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در 18 کشور منتخب در حال توسعه در دوره‌ی 2019-2005 با استفاده از مدل داده‌های تابلویی پرداخته است. از آن‌جا که شمول مالی یک مفهوم چند بعدی با شاخص‌های مختلف در هر بعد است، این مطالعه به تفکیک، به بررسی دو بعد دسترسی و استفاده‌‌ می‌پردازد‌‌. همچنین اثر متغیرهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و باز بودن تجاری بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که شمول مالی هم در بعد دسترسی و هم در بعد استفاده اثر معکوس و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و گسترش شمول مالی به کاهش نابرابری درآمد کمک می‌کند

کلمات کلیدی

شمول مالی نابرابری درآمد کشورهای درحال توسعه داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097295,
author = {بیدختی, سمانه and اسماعیل پورمقدم, هادی and رزمی, سید محمدجواد},
title = {اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعه},
journal = {پژوهشنامه اقتصاد کلان},
year = {2023},
volume = {17},
number = {36},
month = {November},
issn = {2322-116X},
pages = {132--150},
numpages = {18},
keywords = {شمول مالی نابرابری درآمد کشورهای درحال توسعه داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعه
%A بیدختی, سمانه
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%A رزمی, سید محمدجواد
%J پژوهشنامه اقتصاد کلان
%@ 2322-116X
%D 2023

[Download]