دومین همایش ملی چالش های فراروی زنجیره ی گیاهان دارویی و معطر , 2023-06-07

عنوان : ( ستفاده از پوشش های خوراکی ضد میکروب ی حاوی اسانس و عصاره های گیاه ی در افزا یش زمان ماندگاری گوشت گاو تازه )

نویسندگان: ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن حاضر، اهمیت حفظ ایمنی مواد غذایی و کیفیت آنها در دورهی نگهداری، حجم بسیاری از تحقیقات متخصصان صنعت غذا و مسؤالن سالمت کشورها را به خود اختصاص داده است. افزایش زمان نگهداری غذا و اثرات مضر نگهدارنده های غذایی شیمیایی باعث شده است که مردم گرایش بیشتری به استفاده از نگهدارندههای طبیعی مشتق از منابع گیاهی و جانوری به جای استفاده از نگهدارندههای غذایی،شیمیایی و سنتزی داشتهباشند. عصاره ها و اسانس ها به عنوان نگهدارندهها ی طبیعی، مایعات ی هستند که به وسیله تقطیر از بخشهای گوناگون گیاهان مختلف حاصل میشوندو باتوجه به خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی خود موضوع بسیار ی از پژوهشها قرار گرفتهاند.در این مقاله به بررسی افزایش قابلیت نگهداری گوشت تازه گاو از طریق پوششدهی همراه با اسانس و عصارههای گیاهی مختلف پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, بسته بندی فعال, ضدمیکروبی, اسانس و عصاره های گیاهی, پوششهای خوراکی, گوشت گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097753,
author = {صداقت, ناصر},
title = {ستفاده از پوشش های خوراکی ضد میکروب ی حاوی اسانس و عصاره های گیاه ی در افزا یش زمان ماندگاری گوشت گاو تازه},
booktitle = {دومین همایش ملی چالش های فراروی زنجیره ی گیاهان دارویی و معطر},
year = {2023},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بسته بندی فعال، ضدمیکروبی، اسانس و عصاره های گیاهی، پوششهای خوراکی، گوشت گاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ستفاده از پوشش های خوراکی ضد میکروب ی حاوی اسانس و عصاره های گیاه ی در افزا یش زمان ماندگاری گوشت گاو تازه
%A صداقت, ناصر
%J دومین همایش ملی چالش های فراروی زنجیره ی گیاهان دارویی و معطر
%D 2023

[Download]