ششمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران , 2023-01-18

عنوان : ( تخمین مدت ماندگاری و مدل سازی سینتیک شاخص های رنگ جوانه های گندم تازه رقم پارسی پوششدهی شده با موسیلاژ دانه ریحان حاوی جاذب اتیلن MAP در بسته بندی به روش )

نویسندگان: ناصر صداقت , پری ناز عسگری , سیدمحمود موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر توجه به جوانه های خوراکی بهعنوان یک ماده مغذی، حاوی ترکیبات زیست فعال وفراسودمند معطوف شده است. جوانه های خوراکی دارای سرعت تنفس بالایی هستند که هورمون رشد بر آنموثر است.فیتوهورمون اتیلن به عنوان عامل اصلی فساد در میوه و سبزی های پس از برداشت به شمار می رود. علاوهبر نقش اتیلن در تسریع رسیدن میوه و سبزی ها، اتیلن اغلب منجر به رسیدن بیش از حد و حتی پوسیدگیمحصول نیز می شود، در نتیجه بر ماندگاری موثر است و می تواند کاهش ماندگاری را درپی داشته باشد.افزایش تقاضا برای حفظ طولانی مدت کیفیت غذا و به حداقل رساندن فساد و ضایعات مواد غذایی برایسلامتی و منافع اقتصادی حائز اهمیت است. بنابراین کاهش ضایعات میوه و سبزی های برداشت شده، یک چالشجهانی محسوب می شود، در نتیجه مدیریت اثر اتیلن از اهمیت بالایی برخوردار است. اخیرا فناوری های جدیدیبرای حذف اثر اتیلن آزاد شده توسعه یافته اند، در این بین توجه ویژه ای به جذب کننده/مهارکننده های اتیلنشده است. اکسیداسیون اتیلن بدون ایجاد آلودگی توسط جاذب ها یا مهارکننده های اتیلن مانند زئولیت، دیاکسید تیتانیوم، پرمنگنات پتاسیم و فلزات واسطه که در کیسه های کوچک مورد استفاده قرار گرفته اند، به طورگسترده گزارش شده است. علاوه بر این، روش های متعددی برای کاهش ضایعات و افزایش مدت ماندگاریاستفاده می شود که میتوان به استفاده از بسته بندی های نوین یا پوششهای خوراکی اشاره نمود. سیستمبسته بندی با اتمسفر اصلاح شده یک روش معمول به منظور افزایش ماندگاری میوه و سبزیجات به شمار می رودکه ممکن است به دو صورت فعال یا غیر فعال باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر رات ویژگی های کیفی وحسی در ???? پوشش خوراکیموسیلاژ دانه ریحان و سیستم اتمسفر اصلاح شده حاوی جاذب اتیلن بر سینتیک تغ جوانه گندم تازه رقم پارسی می باشد. در این بررسی تعدادی از تیمارها دارای پوشش موسیلاژی دانهریحان و تعدادی فاقد آن هستند. سپس نمونه ها درون بسته های پلی اتیلنی با ضخامت ۴۲ میکرومتر و حاویجاذب اتیلن و فاقد جاذب اتیلن توسط دستگاه مپ هنکلمن بسته بندی شدند

کلمات کلیدی

, مدل سازی, اتیلن, جاذب, بسته بندی, اتمسفر اصلاح شده, جوانه گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097920,
author = {صداقت, ناصر and عسگری, پری ناز and موسوی, سیدمحمود},
title = {تخمین مدت ماندگاری و مدل سازی سینتیک شاخص های رنگ جوانه های گندم تازه رقم پارسی پوششدهی شده با موسیلاژ دانه ریحان حاوی جاذب اتیلن MAP در بسته بندی به روش},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل سازی، اتیلن، جاذب، بسته بندی، اتمسفر اصلاح شده، جوانه گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین مدت ماندگاری و مدل سازی سینتیک شاخص های رنگ جوانه های گندم تازه رقم پارسی پوششدهی شده با موسیلاژ دانه ریحان حاوی جاذب اتیلن MAP در بسته بندی به روش
%A صداقت, ناصر
%A عسگری, پری ناز
%A موسوی, سیدمحمود
%J ششمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
%D 2023

[Download]