علوم و فنون بسته بندی, دوره (14), شماره (56), سال (2024-3) , صفحات (45-61)

عنوان : ( مروری بر کاربرد تلفیقی بستهبندی اتمسفر اصالح شده با سایر فناوریها برای بسته بندی گوشت سفید و قرمز )

نویسندگان: پریسا پارسا , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انواع گوشت سفید و قرمز در مراحل مختلف زنجیره تولید بهشدت مستعد فساد میکروبی، اکسیداسیون چربی و ساایر ووامال تیاعیف کنناده کیفیت هستند. بستهبندی اتمسفر اصالح شده ازطریق جایگزینی هوای داخل بسته با گاز یاا مخلاوطی مناساز از گااز هاا )ومادتاا اکسای ن، نیتروژن و دیاکسیدکربن( باتوجهبه نوع محصول، با جلوگیری از رشد ووامل فساد میکروبی و اکسیداتیو، موجز افزایش زمان ماندگاری انواع گوشت سفید و قرمز میگردد. اما با وجود اینکه اتمسفر اصالح شده حاوی مقادیر باالی اکسی ن موجز ایجاد رنگ قرماز مللاود در گوشات قرمز میشود، تغییرات نامللوبی همچون اکسیداسیون چربی و رشد میکروارگانیسمهای وامل فساد هوازی را نیز بههمراه دارد. از طرف دیگار اتمسفر اصالح شده حاوی اکسی ن کم، موجز تغییرات رنگ گوشت و فعالیت میکروارگانیسمهای غیرهوازی میگردد. همچنین اگرچه اتمسفر اصالح شده حاوی گاز دیاکسیدکربن از رشد میکروارگانیسمها ممانعت میکنند، ولی امکان رشد باکتریهای هوازی و بیهوازی باه خصاوص انواع تولیدکننده اسپور در طوالنی مدت وجود دارد؛ لذا نیاز به استفاده از سایر فناوریها در ترکیز بستهبندی اتمسفر اصاالح شاده احساا میشود. میتوان از جاذدهای اکسی ن، ساطعکنندههاا ی گااز دیاکسا یدکربن، ترکیباات دادمیکروبی، پوشاش هاای خاوراکی باا خاصا یت ددمیکروبی یا حامل این ترکیبات و فناوریهای نوین همچون فرایندهای پرتودهی، میدان الکتریکی پالسی، فشار هیدرواستاتیک باال، پالسما سرد و فراصوت برای تکمیل اثربخشی بستهبندی اتمسفر اصالح شده در جهت افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی استفاده نمود. باه واالوه باا استفاده از سامانههای هوشمند میتوان از ایمنی و کیفیت مواد غذایی در بستهبندی اتمسفر اصالح شده، اطمینان حاصل کرد

کلمات کلیدی

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده گوشت سفید و قرمز فناوری های نوین سامانه های بسته بندی هوشمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098249,
author = {پارسا, پریسا and صداقت, ناصر},
title = {مروری بر کاربرد تلفیقی بستهبندی اتمسفر اصالح شده با سایر فناوریها برای بسته بندی گوشت سفید و قرمز},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2024},
volume = {14},
number = {56},
month = {March},
issn = {2228-6675},
pages = {45--61},
numpages = {16},
keywords = {بسته بندی اتمسفر اصلاح شده گوشت سفید و قرمز فناوری های نوین سامانه های بسته بندی هوشمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر کاربرد تلفیقی بستهبندی اتمسفر اصالح شده با سایر فناوریها برای بسته بندی گوشت سفید و قرمز
%A پارسا, پریسا
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2024

[Download]