مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, سال (2005-3) , صفحات (1-12)

عنوان : Design a artificial Fuzzy based Immune system for vomputer network security ( طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری )

نویسندگان: محمدحسین یغمائی مقدم , داود ملکی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم ایمنی بدن ،یک سیستم محاسباتی جالب و کارا برای بسیاری از کاربردها در زمینة مهندسی و بخصوص تشخیص نفوذ است. این سیستم دفاعی بر اساس عامل ، به صورت توزیع شده و خود تطبیق است که بر اساس یک معماری لایه ای و سلسله مراتبی عمل می کند. در این مقاله، یک سیستم ایمنی مصنوعی بر اساس عامل هاو تکنیک های هوش محاسباتی شامل کنترل فازی والگوریتم های ژنتیکی، برای امنیت شبکه های کامپیوتری ارائه شده است. روش پیشنهادی از فرایند ذاتاً فازی بین عامل های آنتی ژن و آنتی بادی در سیستم ایمنی بدن استفاده می کند. همچنین از آلگوریتم های ژنتیک برای بهینه سازی و تکامل آنتی بادی ها استفاده می شود. ازشبیه ساز ns2 جهت شبیه سازی یک شبکه نمونه و تزریق حملات استفاده شده است. درقسمت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، درفاز آموزش و تست از داده های استاندارد DARPA استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به روش متداول فورست می باشد.

کلمات کلیدی

طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:115,
author = {یغمائی مقدم, محمدحسین and ملکی, داود and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {Design a artificial Fuzzy based Immune system for vomputer network security},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1682-3745},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Design a artificial Fuzzy based Immune system for vomputer network security
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%A ملکی, داود
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2005

[Download]