مدرس علوم انسانی, سال (2005-12) , صفحات (167-190)

عنوان : An empirical study of the relationship between emotional intelligence and leadership style ( بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری )

نویسندگان: سعید مرتضوی , شمس الدین ناظمی , صادق محمودی فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و تحلیل رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, هوش عاطفس, سبک رهبری, تحول بخش, مبادله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:123,
author = {مرتضوی, سعید and ناظمی, شمس الدین and محمودی فخرآباد, صادق},
title = {An empirical study of the relationship between emotional intelligence and leadership style},
journal = {مدرس علوم انسانی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {****-0052},
pages = {167--190},
numpages = {23},
keywords = {هوش عاطفس، سبک رهبری، تحول بخش، مبادله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T An empirical study of the relationship between emotional intelligence and leadership style
%A مرتضوی, سعید
%A ناظمی, شمس الدین
%A محمودی فخرآباد, صادق
%J مدرس علوم انسانی
%@ ****-0052
%D 2005

[Download]