علوم دانشگاه تهران, Year (2000-1)

Title : heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius ( heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius )

Authors: Ali Vahidian Kamyad , ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200115,
author = {Vahidian Kamyad, Ali and , },
title = {heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2000},
month = {January},
issn = {1016-1058},
keywords = {heat equation ; measure theory ;semigrouptheory; moment problem ;optimal control; linear programming},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius
%A Vahidian Kamyad, Ali
%A ,
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2000

[Download]