بین المللی علوم مهندسی, دوره (12), شماره (2), سال (2001-6) , صفحات (111-125)

عنوان : ( تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود )

نویسندگان: فریدون ایرانی , کامبیز اسداله زاده فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله درباره تحلیل ارتعاش آزاد نامیرای پوسته های عمومی با استفاده از جزءمحدود انحنادار لاگرانژی ویژه سازی شده بدون چشم پوشی از تغییر شکل های برشی وانحنا با استفاده از جرم سازگار سخن به میان آمده است. جزء پوسته های مورد نظردارای نه گره و45درجه آزادی وقابل استفاده برای پوسته های نازک وضخیم می باشد. دقت وکارائی...

کلمات کلیدی

, ارتعاش آزاد, پوسته, روش اجزای محدود, ویژه سازی, ماتریس جرم سازگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200247,
author = {ایرانی, فریدون and اسداله زاده فتحی, کامبیز},
title = {تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2001},
volume = {12},
number = {2},
month = {June},
issn = {1018-7375},
pages = {111--125},
numpages = {14},
keywords = {ارتعاش آزاد، پوسته، روش اجزای محدود، ویژه سازی، ماتریس جرم سازگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود
%A ایرانی, فریدون
%A اسداله زاده فتحی, کامبیز
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2001

[Download]