Amirkabir-امیرکبیر, دوره (12), شماره (43), سال (2000-6) , صفحات (361-372)

عنوان : ( جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی )

نویسندگان: محمود عدالتی , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جزء قوسی یک بعدی با هشت درجه آزادی برای تحیل تیرها وشبکه های قوسی به روش اجزاء محدود با استفاده از تابع میدان پیچشی به صورت نمایی ارائه شده است در ادامه با ستفاده از برنامه رایانه ای لیجاد شده نمونه های عددی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج موجود مقایسه شده است. این بررسی نشان داده است که روش پیشنهادی همگرتئی بسیار خوبی با نتایج تحلیلی موجود وآزمایشگاهی دارد.

کلمات کلیدی

, شبکه های قوسی, اجزاء محدود, تیر قوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200248,
author = {عدالتی, محمود and ایرانی, فریدون},
title = {جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2000},
volume = {12},
number = {43},
month = {June},
issn = {1015-0951},
pages = {361--372},
numpages = {11},
keywords = {شبکه های قوسی، اجزاء محدود،تیر قوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی
%A عدالتی, محمود
%A ایرانی, فریدون
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2000

[Download]