اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه , 2001-04-30

Title : OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS ( OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS )

Authors: Jafar Bolouri Bazaz ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

This paper is concerned with the optimization of gravity retaining walls that retain a horizontal backfill material.

Keywords

, Optimization, retaining, gravity, wall, Concrete, Design, constraints.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200255,
author = {Bolouri Bazaz, Jafar},
title = {OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه},
year = {2001},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Optimization;retaining; gravity; wall; Concrete; Design; constraints.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS
%A Bolouri Bazaz, Jafar
%J اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
%D 2001

[Download]