هفتمین کنفرانس بین المللی در ac - dc - ieee , 2001-10-23

Title : ( adaptive fuzzy sliding mode control of svc and tcsc for improving the dynamic performance of power s )

Authors: Reza Ghazi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200269,
author = {Ghazi, Reza},
title = {adaptive fuzzy sliding mode control of svc and tcsc for improving the dynamic performance of power s},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی در ac - dc - ieee},
year = {2001},
keywords = {power system stabilization ; adaptive fuzzy sliding mode control (afsmc) ; static var compensator (svc); thyristor controlled series capacitor(tcsc);},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T adaptive fuzzy sliding mode control of svc and tcsc for improving the dynamic performance of power s
%A Ghazi, Reza
%J هفتمین کنفرانس بین المللی در ac - dc - ieee
%D 2001

[Download]