بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Ghazi


موارد یافت شده: 203

1 - A decentralized control method for proportional current-sharing, voltage restoration, and SOCs balancing of widespread DC microgrids (چکیده)
2 - Multi-objective dynamic distribution feeder reconfiguration along with capacitor allocation using a new hybrid evolutionary algorithm (چکیده)
3 - A novel control strategy based on a look-up table for optimal operation of MTDC systems in post-contingency conditions (چکیده)
4 - A novel communication-less control method to improve proportional power-sharing and SOCs balancing in a geographically dispersed hybrid AC/DC microgrid (چکیده)
5 - Providing a novel approach for dynamic feeder reconfiguration considering importance of reliability and grid\\\'s security (چکیده)
6 - An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Energy Management in Distribution Grid Considering Distributed Generators (چکیده)
7 - A novel communication-less fuzzy based control method to improve SOC balancing, current-sharing, and voltage restoration in a widespread DC microgrid (چکیده)
8 - Increasing Redundancy and Cost Reduction to Improve Power Factor and Reduce Harmonic Using Parallel Connection of D-STATCOMs (چکیده)
9 - Bridgeless High Voltage Gain Active PFC Rectifiers with Positive/Negative Output and Low Semiconductor Count (چکیده)
10 - A Common Ground Transformer-less High Gain DC-DC Buck-Boost Converter (چکیده)
11 - Assessment of the Switching Characteristics of a commercial e-mode Power GaN Device Using a Dual Pulse Test Set-up (چکیده)
12 - Pseudo DC-Link EV Home Charger With a High Semiconductor Device Utilization Factor (چکیده)
13 - Buck–Boost Common Ground Bridgeless PFC (CGBPFC) Rectifies With Positive/Negative Output (چکیده)
14 - A Novel Droop-based Control Strategy for Improving the Performance of VSC-MTDC Systems in Post-Contingency Conditions (چکیده)
15 - A new enhanced-boost switched-capacitor quasi Z-source network (چکیده)
16 - Control strategy to improve load/power sharing, DC bus voltage restoration, and batteries SOC balancing in a DC microgrid (چکیده)
17 - ستراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه‌های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده و واحد‌های ذخیره انرژی (چکیده)
18 - Using of a three-phase four-switch inverter equipped with a variable index PWM to improve the power quality of a wind power plant (چکیده)
19 - An Enhanced Evolutionary Algorithm for Providing Energy Management Schedule in the Smart Distribution Network (چکیده)
20 - A Novel Strategy of Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Panels Based on Fuzzy Logic Algorithm (چکیده)
21 - Fuzzy-based Model Predictive Control for Three-Phase Rectifier (چکیده)
22 - An Optimal Co-operation of Distributed Generators and Capacitor Banks in Dynamic Distribution Feeder Reconfiguration (چکیده)
23 - Providing an Optimal Energy Management strategy in Distribution Network Considering Distributed Generators and Energy Storage Units (چکیده)
24 - A Class of High Gain Active-Switched-Capacitor Z-Networks with Continuous Input Current (چکیده)
25 - A Novel High Gain Extendable DC-DC Bidirectional Boost-Buck Converter (چکیده)
26 - Decision support system for optimal location of HIFDs in real distribution network using an integrated EPSO‐fuzzy AHP model (چکیده)
27 - A Novel Structure for 15-Level Inverter Based on CHB and SCMLI Topologies (چکیده)
28 - Improving Analysis of Low Voltage Ride Through Capability in Turbines Connected to The Brushless Doubly Fed Induction Generator (BDFIG) under Fault Conditions (چکیده)
29 - Comprehensive PowerLoss Analysis and Optimizing of FB PFC DAB DC/DC Battery Charger in Sinusoidal Charging (چکیده)
30 - Optimal participation of demand response aggregators in reconfigurable distribution system considering photovoltaic and storage units (چکیده)
31 - A novel communication-less control method to improve DC microgrid performance based on AC signal injection (چکیده)
32 - An Extendable Quadratic Bidirectional DC–DC Converter for V2G and G2V Applications (چکیده)
33 - Day-ahead Resource Scheduling in Distribution Networks with Presence of Electric Vehicles and Distributed Generation Units (چکیده)
34 - A Novel High Gain Single-Switch DC-DC Buck-Boost Converter with Continuous Input and Output Power (چکیده)
35 - Sultan ‛Ali Mashhadi (چکیده)
36 - New sequential approach based on graph traversal algorithm to investigate cascading outages considering correlated wind farms (چکیده)
37 - بهره برداری بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع هوشمند (چکیده)
38 - A novel low-cost microcontroller-based implementation of SVM algorithm for an indirect matrix converter (چکیده)
39 - Linear Modal Analysis of Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) Torsional Interaction: Effect of DFIG Controllers and System Parameters (چکیده)
40 - New High Gain DC-DC Boost Converter with Continuous Input and Output Currents (چکیده)
41 - A Current Observer based on Fourier Series in Model Predictive Control System for DVR (چکیده)
42 - تقسیم بهینه توان در شبکهVSC-MTDC شعاعی توسط کنترل دروپ تطبیقی بهبود یافته (چکیده)
43 - ارائه روش کلی جهت تقسیم بهینه توان در شبکه جریان مستقیم چند پایانه VSC-MTDC با استفاده از کنترل دروپ تطبیقی و خط دو قطبی سه سیمه (چکیده)
44 - ارایه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه ابشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت .... (چکیده)
45 - ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
46 - اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی (چکیده)
47 - Evaluation of Synchronization and MPPT Algorithms in a DFIG Wind Turbine Controlled by an Indirect Matrix Converter (چکیده)
48 - State Space Predictive Control System Design to Improve Power Quality Issues in Distributed Power System using DVR (چکیده)
49 - Coordinated Control of STATCOM and ULTC to Reduce Capacity of STATCOM (چکیده)
50 - A new approach to design an observer for load current of UPS based on Fourier series theory in model predictive control system (چکیده)
51 - Power system security assessment with high wind penetration using the farms models based on their correlation (چکیده)
52 - A multi-objective framework for energy resource scheduling in active distribution networks (چکیده)
53 - کاهش جریان نشتی با در نظر گرفتن جبرانسازی تأخیر در سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه (چکیده)
54 - استفاده از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل دو برداری در سیستمهای فتوولتائیک به منظور تأمین ایمنی و حفاظت (چکیده)
55 - PERFORMANCE AND STABILITY STUDY OF A TRIPLE DYNAMIC VOLTAGE RESTORER BASED ON MATRIX CONVERTER (چکیده)
56 - ارایه روشی نوین در بهینهسازی چند هدفه و همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید و شاخصهای قابلیت AHP پراکنده در شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم اطمینان (چکیده)
57 - بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال (چکیده)
58 - مدیریت انرژی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری و انتشار آلایندگی (چکیده)
59 - مدلسازی احتمالاتی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش انتشار الایندگی (چکیده)
60 - A New Approach for Predictive Control System Design to Improve Power Factor and Reduce Harmonic Current Injection using D-STATCOM (چکیده)
61 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری (چکیده)
62 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع2 (چکیده)
63 - کاهش ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی غیر مستقیم به کمک مدولاسیون SVM بهبود یافته (چکیده)
64 - مدلسازی احتمالاتی هماهنگ کننده خودروهای الکتریکی با حضور منابع تولید پراکنده (چکیده)
65 - بهره برداری بهینه از سیستم قدرت در حضور برنامه پاسخگویی بار و نیروگاه های بادی (چکیده)
66 - Improved Hybrid Multilevel Converter to Achieve Appropriate Power Quality (چکیده)
67 - Implementation of the Maximum Power Point Tracking Algorithm on Indirect Matrix Converter Controlled DFIG wind Turbine (چکیده)
68 - طراحی سیستم کىترل پیش بین جبران کىىذ ه استاتیکی توزیع بر اساس مدل اولر جهت بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیکهای جریان تزریقی (چکیده)
69 - ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع (چکیده)
70 - کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده (چکیده)
71 - تعیین بهینه ضرایب تابع هدف چندگانه در استراتژی کنترل پیش مبدل ماتریسی مستقیم بر مبنای فرایند سلسله مراتبی... (چکیده)
72 - Non‐linear analysis of DFIG based wind farm in stressed power systems (چکیده)
73 - Application of the Min-Projection and the Model Predictive Strategies for Current Control of Three-Phase Grid-Connected Converters: a Comparative Study (چکیده)
74 - Stability Analysis of a Matrix Converter Drive: Effects of Input Filter Type and the Voltage Fed to the ModulationAlgorithm (چکیده)
75 - مدیریت تراکم در سیستم های قدرت با استفاده از برنامه پاسخگویی بار با وجود منابع تجدید پذیر و عدم قطعیت ها در شبکه (چکیده)
76 - Wind-thermal power system operation in the presence of demand response programs (چکیده)
77 - مدل سازی دینامیکی مبدل سری چندسطحی مختلط توان بالا (چکیده)
78 - وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری (چکیده)
79 - طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک (چکیده)
80 - برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع (چکیده)
81 - A Microprocessor Improvement Fixed – Filter, Thyristor Controlled Reactor Compensator for The Control of Voltage and Unbalance (چکیده)
82 - Applying the min-projection strategy to improve the transient performance of the three-phase grid-connected inverter (چکیده)
83 - A Dynamic Model for Direct and Indirect Matrix Converters (چکیده)
84 - Normal Form Analysis of the Subsynchronous Torsional Interaction with SVC in the Complex Power Systems (چکیده)
85 - Control of DFIG Wind Turbines Based on Indirect Matrix Converters in Short Circuit Mode to Improve the LVRT Capability (چکیده)
86 - تاثیر کنترل کنندههای ژنراتور القایی دو سو تغذیهDFIG بر اجزای سیستم قدرت با استفاده از تحلیل مدال خطی (چکیده)
87 - افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم (چکیده)
88 - ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه (چکیده)
89 - بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC (چکیده)
90 - Compensating of voltage flicker and disturbance using Dynamic Voltage Restorer based on matrix converter (چکیده)
91 - بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی (چکیده)
92 - NONLINEAR MODAL ANALYSIS OF WIND FARM IN STRESSED WIND FARMS ISTRESSED POWER SYSTES: EFECTS OF DFIG CONTROLLERSN (چکیده)
93 - بررسی و شبیهسازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC (چکیده)
94 - ارائه روشی جدید جهت محاسبه فلیکر ولتا‍ژ به منظور بهبود کیفیت توان (چکیده)
95 - Reactive Power Pricing Using Marginal Cost Theory In Competitive Electricity Markets (چکیده)
96 - تاثیر خط انتقال جبران شده با خازن سری بر کنترل کنند ههای توان اکتیو DFIG و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه (چکیده)
97 - بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی (چکیده)
98 - برنامه ریزی توان راکتیو و انتخاب مکانهای کاندید با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات و دسته بندی طیفی (چکیده)
99 - بررسی تاثیر گرمای تابستان بر عملکرد صنعت برق (چکیده)
100 - (RPFC) جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان توان گردان (چکیده)
101 - Inverse Unified Power Quality Conditioner: Investigations towards its Performance and Capabilities (چکیده)
102 - Nonlinear Analysis of Interaction with SVC in Stressed Power Systems: Effect of SVC Controller Parametersr (چکیده)
103 - GA-Based Optimal LQR Controller to Improve LVRT Capability of DFIG Wind Turbines (چکیده)
104 - Proposed mechanism for performance of power system stabilizers in the condition of strong resonance (چکیده)
105 - Modified PWM Technique for Harmonic Reduction (چکیده)
106 - Rotary Power Flow Controller (RPFC) Characteristics Analysis (چکیده)
107 - Harmonic reduction in wind turbine generators using a Shunt Active Filter based on the proposed modulation technique (چکیده)
108 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
109 - A New Reference Waveform Estimation Strategy for Unified Power Quality Conditioner (UPQC( (چکیده)
110 - تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) (چکیده)
111 - Effect of Power Losses on the Operation of Matrix Converter Based Dynamic Voltage Restorer (چکیده)
112 - بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی (چکیده)
113 - ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
114 - Nonlinear modal analysis of interaction between torsional modes and SVC controllers (چکیده)
115 - Voltage security constrained active and reactive power pricing considering reactive market power (چکیده)
116 - ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (چکیده)
117 - Development of an analytical model for generation expansion planning as a tool to provide guidelines for preventing instability in the long‐term electricity market (چکیده)
118 - A New Approach for Accurate Pricing of Reactive Power and Its Application to Cost Allocation in Deregulated Electricity Markets (چکیده)
119 - Three phase active filter manufacturing correction with economy consideration for sinusoidal and none sinusoidal sources (چکیده)
120 - Transmission network cost allocation with nodalpricing approach based on Ramsey pricing concept (چکیده)
121 - Multiarea Transmission Cost Allocation in Large Power Systems Using the Nodal Pricing Control Approach (چکیده)
122 - The static VAr compensator equations development for load balancing at desired power factor based on load admittance parameters and instantaneous voltage and current values (چکیده)
123 - فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی (چکیده)
124 - تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت (چکیده)
125 - تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل (چکیده)
126 - برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار (مطالعه موردی شبکه 400 خراسان) (چکیده)
127 - بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال (چکیده)
128 - بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی (چکیده)
129 - ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
130 - یک رویکرد جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای کنترل بهینه ولت-وار روزانه شبکه های توزیع هماهنگ شده با تولید پراکنده با کمترین عملکرد ادوات سوییچینگ کنترلی (چکیده)
131 - روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع (چکیده)
132 - Application of a New Modified PWM Technique on Shunt Active Filters (چکیده)
133 - بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق (چکیده)
134 - A New Configuration for Dynamic Voltage Restorer Based-on Matrix Converter (چکیده)
135 - Stability Improvement of Wind Farms With Fixed-Speed Turbine Generators Using Braking Resistors (چکیده)
136 - A New Hybrid Intelligent Based Approach to Islanding Detection in Distributed Generation (چکیده)
137 - رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس (چکیده)
138 - Robust control of dc/dc PWM converters: A comparison of , and fuzzy logic based approaches (چکیده)
139 - Transmission cost allocation in restructured power systems based on nodal pricing approach by controlling the marginal prices (چکیده)
140 - Application of Modal Series Method to Analyse the Nonlinear Behaviour of Power Systems Equipped with UPFC (چکیده)
141 - Design of Augmented Fuzzy Logic Power System Stabilizers to Enhance Power (چکیده)
142 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
143 - رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد (چکیده)
144 - جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار (چکیده)
145 - جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال (چکیده)
146 - Application of Modal Series Method to Place Power System Stabilizers in Stressed Power Systems (چکیده)
147 - A New Method for Fast Compution of Maximum Loading Margin Utilizing the Weak Area of the System (چکیده)
148 - A new approach for cost allocation and reactive power pricing in a deregulated environment (چکیده)
149 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
150 - Extending the perturbation technique to the modal representation of nonlinear systems (چکیده)
151 - فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا (چکیده)
152 - روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی (چکیده)
153 - A microprocessor controlled static VAr compensator for the excitation of an isolated induction generator (چکیده)
154 - ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن (چکیده)
155 - بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
156 - مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی (چکیده)
157 - گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها (چکیده)
158 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی (چکیده)
159 - جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک (چکیده)
160 - بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی (چکیده)
161 - تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس (چکیده)
162 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
163 - طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی (چکیده)
164 - بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
165 - هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر (چکیده)
166 - مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه (چکیده)
167 - طراحی کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
168 - بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها (چکیده)
169 - استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری (چکیده)
170 - کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه (چکیده)
171 - Damping of Synchronous generator using two FACTS devices based on optimal rating of SMES (چکیده)
172 - بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES (چکیده)
173 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC) 3 کیلووات آمپری (چکیده)
174 - مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) (چکیده)
175 - تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق (چکیده)
176 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
177 - ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه (چکیده)
178 - جذب حد اکثر توان در آرایه های خورشیدی با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی (چکیده)
179 - بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی (چکیده)
180 - رتبه بندی شبکه های 20 کیلو ولت شبکه توزیع جهت، نگهداری و اتوماسیون با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
181 - روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده (چکیده)
182 - جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده (چکیده)
183 - محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد (چکیده)
184 - طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک (چکیده)
185 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
186 - An optimal and flexible control strategy for active filtering and power factor correction under non-sinusoidal line voltages (چکیده)
187 - Robust control methodologies for dc/dc PWM converters under wide changes in operating conditions (چکیده)
188 - Widening applications for VAr compensation (چکیده)
189 - برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی (چکیده)
190 - IEEE-519- based real time and optimal control of active filters under nonsinusoidal line voltages using neural networks (چکیده)
191 - جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع (چکیده)
192 - An improved mechanism for capacity payment based on system dynamic modeling for investment planning in competitive electricity environment (چکیده)
193 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
194 - ارزیابی نقش قراردادهای تضمینی ظرفیت در پایداری بلند مدت بازار برق (چکیده)
195 - روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکههای توزیع و پیاده سازی آن بر روی شبکه واقعی (چکیده)
196 - بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات (چکیده)
197 - An Optimal and Programmable Control Strategy for Flexible and Standard Active Filtering under Non-Sinusoidal Line Voltages (چکیده)
198 - کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ... (چکیده)
199 - کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی (چکیده)
200 - بکارگیری همزمان ذخیره کننده انرژی مغناطیسی ابررسانا (smes) , و جبران کننده سری... (چکیده)
201 - adaptive fuzzy sliding mode control of svc and tcsc for improving the dynamic performance of power s (چکیده)
202 - کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. (چکیده)
203 - برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات. (چکیده)