سي سومين كنفرانس رياضي كشور , 2002-08-30

Title : some reliability properties of order statistics and record values ( some reliability properties of order statistics and record values )

Authors: Jafar Ahmadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200460,
author = {Ahmadi, Jafar},
title = {some reliability properties of order statistics and record values},
booktitle = {سي سومين كنفرانس رياضي كشور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T some reliability properties of order statistics and record values
%A Ahmadi, Jafar
%J سي سومين كنفرانس رياضي كشور
%D 2002

[Download]