پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

Title : seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies ( seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies )

Authors: Hossein Sadeghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200900,
author = {Sadeghi, Hossein},
title = {seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies
%A Sadeghi, Hossein
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]