رستنیها-Rostaniha, ( ISI ), No (2), Year (2001-3) , Pages (7-14)

Title : identification of agaricales collected in mashhad area ( بررسی قارچهای دسته agaricales مشهد و حومه )

Authors: Mahmood Zokaei ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

با بررسی های انجام شده

Keywords

, agaricales, mashhad, iran
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201301,
author = {Zokaei, Mahmood},
title = {identification of agaricales collected in mashhad area},
journal = {رستنیها-Rostaniha},
year = {2001},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-4306},
pages = {7--14},
numpages = {7},
keywords = {agaricales; mashhad; iran},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T identification of agaricales collected in mashhad area
%A Zokaei, Mahmood
%J رستنیها-Rostaniha
%@ 1608-4306
%D 2001

[Download]