بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmood Zokaei


موارد یافت شده: 60

1 - Nutlet micromorphology study of some species of Thymus L. (Lamiaceae) in NE Iran (چکیده)
2 - شناسایی قارچ های میکوریز همزیست در ریزوسفر آویشن (Thymus kotschyanus var. eriophorus) از خراسان شمالی (رئین) (چکیده)
3 - Study of cyanobacterial flora of rice- field: A case study in Dargaz, Khorasan Razavi province (چکیده)
4 - معرفی گونه های گیاه دارویی آویشن (Thymus L) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
5 - بررسی همزیستی قارچ های میکوریزی در ریزوسفر جنس آویشن(Thymus L.) و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شمال شرق ایران (چکیده)
6 - تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال شرق ایران (چکیده)
7 - مقایسه تنوع گونه های قارچ های میکوریزای همزیست در ریزوسفر آویشن در دو فصل بهار و پاییز (چکیده)
8 - بررسی تنوع قارچ های میکوریزی همزیست در ریزوسفر برخی گونه های آویشن در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
9 - بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson (چکیده)
10 - فعالیت ضد قارچی عصاره کیوی (چکیده)
11 - مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز (چکیده)
12 - تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (چکیده)
13 - Decolorization of methylene blue by new fungus: Trichaptum biforme and decolorization of three synthetic dyes by Trametes hirsuta and Trametes gibbosa (چکیده)
14 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
15 - Synthesis and antimicrobial activity of some new macrocyclic bis‐sulfonamide and disulfides (چکیده)
16 - Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom (چکیده)
17 - بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه (چکیده)
18 - مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara (چکیده)
19 - تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران (چکیده)
20 - مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara (چکیده)
21 - مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان (چکیده)
22 - بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا (چکیده)
23 - بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
24 - معرفی آسکومیست های ماکروسکوپی جنگل های شمال شرق ایران (چکیده)
25 - شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پنج گلسنگ بومی جمع آوری شده از حومه شهر مشهد در شرایط in vitro (چکیده)
26 - تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (چکیده)
27 - بررسی خاصیت رنگبری قارچ Trameters hirsuteبر رنگ صنعتی Remazol Black 5 (چکیده)
28 - معرفی دو گونه جدید گلسنگ از راسته Lecanorales و Teleschistalesدر منطقه مایون مشهد (چکیده)
29 - بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Pleurotus ostreatus نسبت به ++Pb (چکیده)
30 - معرفی محیط کشت جدید عصاره دانه طالبی برای رشد قارچ های پلی پور و مقایسه آن با محیط های تجاری و سایر محیط های کشت (چکیده)
31 - مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان (چکیده)
32 - بررسی بستر های رویش دو گونه گلسنگی Toninia rosulata و Psora dicipiens در شمال غرب مشهد (چکیده)
33 - مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد (چکیده)
34 - نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک (چکیده)
35 - تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
36 - بررسی انباشت کروم در قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس وارتباط آن با جذب سدیم و پتاسیم در محیط های کشت آزمایشگاهی (چکیده)
37 - study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran) (چکیده)
38 - شناسایی قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor به همراه بررسی آثار فارماکولوژیک (چکیده)
39 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) (چکیده)
40 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
41 - بیو تکنولوژی ورمی کمپوست در تولید Agaricus bispourus (چکیده)
42 - بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری (چکیده)
43 - New Records of Cyanobacteria From Mashhad-Iran (چکیده)
44 - Identification of the members of family Nostocaceae collected from a sample paddy field from Mashhad (چکیده)
45 - The effect of physicochemical factors of water on distribution of diatoms of Mashhad (چکیده)
46 - The effect of EC, pH and temperature on species of Anabaena duringcultivation ycle of rice (چکیده)
47 - تهیه نمونه های قارچی پلاستینه به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم طبیعی (چکیده)
48 - Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران (چکیده)
49 - آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان (چکیده)
50 - بررسی اثر ضد باکتریائی دو گلسنگ بومی مشهد Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens درشرایط in vitro (چکیده)
51 - A Biosystematical Investigation on Silene L. Species in North- East of Iran (چکیده)
52 - بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به Cr (چکیده)
53 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه (چکیده)
54 - برسی امکان استفاده از کورکومین... (چکیده)
55 - مطالعه و تشخیص گلسنگ های صخره ای کوههای اطراف مشهد (چکیده)
56 - گزارش 4 گونه از آسکومیت های ایران (چکیده)
57 - بررسی قارچهای دسته agaricales مشهد و حومه (چکیده)
58 - مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه (چکیده)
59 - مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا (چکیده)
60 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)