علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-3) , صفحات (151-157)

عنوان : ( بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت )

نویسندگان: ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از محبوب ترین آجیل ها در جهان است و ایران مهمترین منطقه تولید این محصول به شمار می آید. در این پژوهش از پسته خام خشک واریته اوحدی و از تکنیک ماندگاری به روش تهیج شده ASLT)) برای نگهداری نمونه ها استفاده شد. اندیس پراکسید(PV) ، اسید چرب آزاد FFA) ) و زمان القاء (IT) صفات مورد بررسی در قالب طرح آماری اسپیلت پلات بودند که پلات اصلی دما در چهار سطح 5، 20، 35 ، 45 درجه سانتی گراد و پلات فرعی فاکتوریل درصد اکسیژن در سه سطح (21، 8 و کمتر از 2 درصد اکسیژن ) و زمان نگهداری در پنج سطح ( 4،6،8،10 و12 هفته) بود. نتایج نشان داد که کیفیت پسته خام خشک واریته اوحدی در طول زمان نگهداری از جنبه پراکسید و اسید چرب آزاد مناسب بوده و زمان القاء تحت فاکتورهای درجه حرارت و زمان نگهداری بسیار معنی دار (P<0.01 ) و تحت فاکتور درصد اکسیژن معنی دار بوده است (P<0.05) . بهترین شرایط برای نگهداری پسته خام خشک بر اساس زمان القاء دمای 20 درجه سانتی گراد و کمتر از 2 درصد گاز اکسیژن تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, پسته , رنسیمت , اندیس پراکسید , اسید چرب آزاد و زمان القاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201424,
author = {صداقت, ناصر and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {1},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {151--157},
numpages = {6},
keywords = {پسته ، رنسیمت ، اندیس پراکسید ، اسید چرب آزاد و زمان القاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت
%A صداقت, ناصر
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]