نامه فرهنگستان, سال (2003-3)

عنوان : ( فراهنجارهاي ضماير در زبان شعر )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201452,
author = {, },
title = {فراهنجارهاي ضماير در زبان شعر},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1025-0832},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراهنجارهاي ضماير در زبان شعر
%A ,
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2003

[Download]