علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2002-3) , صفحات (35-43)

عنوان : ( تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد )

نویسندگان: کریمی , محسن دانش مسگران , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ضرایب تجزیه پذیری پروتئین مواد خوراکی رایج در جیره نویسی گاوهای شیرده و نیز مقایسه راندمان استفاده از مخلوط مساوی سیلاژ یونجه و یونجه خشک، آزمایشی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ضرایب تجزیه پذیری پروتئین شش ماده خوراکی (دانه جو، سبوس گندم، تفاله چغندرقند، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه و سیلاژ ذرت) با استفاده از روش کیسه های از جنس ابریشم مصنوعی (In situ) تعیین شد. در مرحله دوم با استفاده از ضرایب تجزیه پذیری محاسبه شده در مرحله اول برای گاوهای شیری جیره غذایی تنظیم گردید و با جیره های تنظیم شده بر اساس ضرایب تجزیه پذیری ارائه شده توسط جدول AFRC (1995) مقایسه گردید. در ضمن، تأثیر مخلوط مساوی (50:50) سیلاژ یونجه (عمل آوری شده با 3/0 درصد اوره و 8 درصد ملاس) و یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیری مقایسه شد. نتایج نشان دادند که افزایش تولید شیر، مقدار پروتئین، چربی، ماده خشک و NPN شیر گاوهایی که از جیره تنظیم شده بر اساس ضرایب تجزیه پذیری تحقیق حاضر تغذیه کردند نسبت به گاوهایی که از جیره غذایی تهیه شده بر اساس ضرایب تجزیه پذیری جداول AFRC بطور معنی داری (05/0P<) بیشتر بود. در ضمن جیره هایی که از مخلوط یونجه خشک و سیلاژ یونجه تهیه شدند بازده خوراک را از نظر تولید شیر و ترکیبات آن افزایش دادند.

کلمات کلیدی

, AFRC جداول استاندارد, هلشتاین, ضرایب تجزیه پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201720,
author = {کریمی and دانش مسگران, محسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
volume = {16},
number = {1},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {AFRC جداول استاندارد، هلشتاین، ضرایب تجزیه پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد
%A کریمی
%A دانش مسگران, محسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]