علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-3) , صفحات (79-91)

عنوان : ( تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , نزهت حیدریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین بخشهای نیتروژن دار مواد فذایی مورد استفاده در نشخوارکنندگان استان خراسان روشهای آزمایشگاهی مناسب موجود تکمیل و به کار گرفته شد.

کلمات کلیدی

, نشخوارکنندگان, بخشهای نیتروژن دار خوراک, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201721,
author = {دانش مسگران, محسن and حیدریان, نزهت},
title = {تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {14},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {79--91},
numpages = {12},
keywords = {نشخوارکنندگان، بخشهای نیتروژن دار خوراک، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان
%A دانش مسگران, محسن
%A حیدریان, نزهت
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]