علوم آب و خاک, دوره (7), شماره (3), سال (2003-10) , صفحات (29-39)

عنوان : ( برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این‌ بررسی‌ با استفاده‌ از داده‌ های‌ حاصل‌ از 212 تولیدکننده‌ سیب‌ استان‌ خراسان‌ ، کارایی‌ تولیدکنندگان‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. یافته‌ های‌ مطالعه‌ نشان‌ داد که‌ میانگین‌ کارایی‌ فنی‌، تخصیصی‌ و اقتصادی‌ بترتیب‌ 31،28 و 9 درصد برآورد شده‌ است‌ و پتانسیل‌ بالایی‌ برای‌ افزایش‌ کارایی‌ وجود دارد. همچنین‌ سن‌ باغدار و تحصیلات‌ با تأثیر مثبت‌ و ریسک‌ گریزی‌ با تأثیر منفی‌ بر کارایی‌ فنی‌ موثر بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ یافته‌ ها، کاهش‌ ضایعات‌ سیب‌، استفاده‌ بهینه‌ از نهاده‌ ها، ارایه‌ خدمات‌ فنی‌-ترویجی‌ و بیمه‌ سیب‌ برای‌ افزایش‌ کارایی‌ پیشنهاد شده‌ است‌.

کلمات کلیدی

, سیب‌, کارایی‌ , تابع‌ تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201738,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد},
title = {برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2003},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {29--39},
numpages = {10},
keywords = {سیب‌، کارایی‌ ، تابع‌ تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2003

[Download]