علوم و صنایع کشاورزی, سال (2003-3)

عنوان : ( تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , هادی رفیعی دارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین بررسی با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی به طور جداگانه برای کشاورزان کم آب، متوسط آب و پرآب در منطقه دامنه شهرستان فریدن الگوی بهینه کشت مشخص شده است. سپس با استفاده از این الگو و یا تغییر قیمت هر واحد آب میزان تقاضای کشاورزان برای آب در فعالیت های زراعی برآورد شده است. براساس نتایج این مطالعه در صورتی که کشاورزان کم آب و متوسط آب از سطح زیر کشت سیب زمینی بکاهند و به سطح زیرکشت گندم و جو پائیزه اضافه کنند از منابع آبی خود با بهره وری بیشتری استفاده خواهند کرد و بازده برنامه ای آن به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. الگوی کشت کشاورزان پرآب به تغییرات قیمت آب به مراتب از کشاورزان کم آب و متوسط آب کمتر است. بنابراین با توجه به محدودیت منابع آبی کشور اعمال سیاست قیمت گذاری برروی این منابع، عامل موثری در استفاده از آن خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تقاضای تجویزی, الگوی زراعی, آبیاری, برنامه ریزی خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201739,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and شاه نوشی فروشانی, ناصر and رفیعی دارانی, هادی},
title = {تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {تقاضای تجویزی، الگوی زراعی، آبیاری، برنامه ریزی خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A رفیعی دارانی, هادی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]