پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (63), سال (2004-8) , صفحات (84-88)

عنوان : ( مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ )

نویسندگان: مهرداد مهری , محسن سریزدی , صمد لطف الله زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201982,
author = {مهری, مهرداد and محسن سریزدی and صمد لطف الله زاده},
title = {مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
volume = {63},
month = {August},
issn = {2423-5423},
pages = {84--88},
numpages = {4},
keywords = {گوساله های شیری-آغوز- پروتئین تام- گلوبولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ
%A مهری, مهرداد
%A محسن سریزدی
%A صمد لطف الله زاده
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]