علوم دانشگاه تهران, Year (2004-3)

Title : ( اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود )

Authors: Zahra Ghassemzadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202045,
author = {Ghassemzadeh, Zahra},
title = {اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1016-1058},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود
%A Ghassemzadeh, Zahra
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2004

[Download]