بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Ghassemzadeh


موارد یافت شده: 151

1 - An updated geographical distribution of minnows (Teleostei: Leuciscinae) in Iran (چکیده)
2 - تنوع گونه ای خانواده سنگسر ماهیان (Haemulidae) در خلیج فارس و خلیج مکران (چکیده)
3 - Geometric morphometric analysis of the sternocoxal structure in the genus Hottentotta (Birula 1908) (Arachnida: Scorpiones) (چکیده)
4 - A methodological exploration to study 2D arm kinematics in Ophiuroidea (Echinodermata) (چکیده)
5 - Molecular phylogeny and taxonomy of roaches (Rutilus, Leuciscidae) in the southern part of the Caspian Sea (چکیده)
6 - Investigation into the horizontal arm motion in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
7 - How phylogeny and ecological adaptation describe variation in ophiuroid (Echinodermata: Ophiuroidea) vertebrae (چکیده)
8 - تبارشناسی و تعیین حدود گونه در سنگسر ماهیان اقیانوس هند و آرام غربی (چکیده)
9 - Investigation of species diversity of the Minnows (Cypriniformes: Leuciscinae) in the Caspian Sea basin, Iran using molecular approach (چکیده)
10 - New data on brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the Persian Gulf and Oman Sea, Iran (چکیده)
11 - The evolutionary relationship between arm vertebrae shape and ecological lifestyle in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
12 - Interactive identification key to all brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) leads to revised morphological descriptions (چکیده)
13 - Aspects of morphometry, distribution, and key identification of the genus Pomadasys (Perciformes: Haemulidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman with descriptions of new records (چکیده)
14 - تبارشناختی جنس Pomadasysبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیر یک (چکیده)
15 - Morpho-species of the genus Leuciscus Cuvier, 1816 (Teleostei: Leuciscinae) from Iran revisited using molecular approaches (چکیده)
16 - جایگاه تبارشناختی خانواده سنگسر ماهیان (ماهیان استخوانی عالی: سوف‌ماهی‌سانان) در زیرراسته Percoidei با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم b (چکیده)
17 - Morphology of arm ossicles varies in epizoic and non-epizoic ophiuroids (چکیده)
18 - Plectorhinchus makranensis (Teleostei, Haemulidae), a new species of sweetlips from the Persian Gulf and the Gulf of Oman (چکیده)
19 - بررسی تبارزادی ماهی سیاه کولی ( Vimba persa (Pallas, 1814در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد1 (چکیده)
20 - بررسی وضعیت آرایه شناختی ماهی سفید (Rutilis kutum (Kamensky, 1901 در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده های مولکولی و ریختی (چکیده)
21 - جایگاه تبارزایی جنس Diagramma (سوف ماهی سانان: سنگسر ماهیان) در زیرخانواده Plectorhinchinae با استفاده از ترادفهای ژن میتوکندریایی CO (چکیده)
22 - ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی خنو زرد باله (Plectorhinchus gaterinus) در خلیج مکران و خلیج فارس (چکیده)
23 - Preliminary interactive identification key to identify brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) (چکیده)
24 - مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران (چکیده)
25 - ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد (چکیده)
26 - The existence of a unimodal or monotonic pattern in species richness and diversity along an elevational gradient: a case study in Heydari Wildlife Refuge, NE Iran (چکیده)
27 - A modified staining protocol to study early development of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) skull (چکیده)
28 - Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iran (چکیده)
29 - KARYOLOGICAL INVESTIGATION OF Bufo variabilis (ANURA: BUFONIDAE) POPULATIONS FROM NORTHWEST AND SOUTHEAST OF IRAN (چکیده)
30 - A survey on heavy metals pollution in water resources of Kouhe-Zar Mining area (The West of Torbat Heydarieh, Iran) (چکیده)
31 - Plant diversity of the Heydari Wildlife Refuge in northeastern Iran, with a checklist of vascular plants (چکیده)
32 - مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی سنگ لیس Garra rufaدر رودخانه بشار، کهکیلویه و بویراحمد (چکیده)
33 - بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1) (چکیده)
34 - Phylogeny of Iranian species of the genus Daphnia O. F. Müller, 1785 (Crustacea: Branchiopoda: Anomopoda) based on morphological characters (چکیده)
35 - بررسی آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ترافیکی شهر مشهد و تعیین منشأ آن با استفاده از روش استخراج ترتیبی (چکیده)
36 - تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی (چکیده)
37 - فهرست و پراکنش گونه‌های جنس سنگ لیس (Garra) در ایران (چکیده)
38 - سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
39 - سیر تکوین اولیه استخوانهای مفصلی و گوشه ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
40 - تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
41 - ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
42 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles (1861) Actinoptergii: Cyprinidae در رودخانه تبارک آباد خراسان رضوی (چکیده)
43 - Early development of hyomandibular in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
44 - Effects of climate change on the distribution of endemic Ferula xylorhachis Rech.f. (Apiaceae: Scandiceae) in Iran: Predictions from ecological niche models (چکیده)
45 - First report of the brine shrimp Artemia (Branchiopoda: Anostraca) from Bazangan Lake, Iran (چکیده)
46 - Influential feeding dynamics of sharks and mathematical formulas to estimate the power of biting by morphological data (چکیده)
47 - تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
48 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
49 - سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
50 - ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
51 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
52 - The Fish Fauna of North and East Regions of Khorasan-e-Razavi Province, Iran (چکیده)
53 - بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی (چکیده)
54 - تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها (چکیده)
55 - New data on the wolf spiders of Iran (Aranei: Lycosidae) (چکیده)
56 - Geometric morphometric analysis of the molars in three species of the genus Mus (Mus) (Rodentia, Muridae) based on the outline method (چکیده)
57 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
58 - مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی سیاه ماهی Cyprinidae: Capoeta fusca Nikol’skii (چکیده)
59 - Discovery of triploidy in Palearctic green toads (Anura: Bufonidae) from Iran with indications for a reproductive system involving diploids and triploids (چکیده)
60 - New Karyological and Morphometric Data on Poorly Known Bufo surdus and Bufo luristanicus in Comparison with Data of Diploid Green Toads of the Bufo viridis Complex from South of Iran (چکیده)
61 - New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae) (چکیده)
62 - Diversity of Daphnia in Caspian and Urmia Lake Basins (Northern Iran): a molecular approach (چکیده)
63 - مطالعه‌ی غضروف و استخوان ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد (چکیده)
64 - جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها (چکیده)
65 - مطالعه فون عقرب های استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
66 - بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)( (چکیده)
67 - بررسی تغییرات کیفی منابع آب غرب کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS (چکیده)
68 - The effect of lead toxicity on embryonic development and early larval growth of the Echinometra mathaei sea urchin (Persian Gulf), morphologic and morphometric studies (چکیده)
69 - مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی (چکیده)
70 - تاثیر عوامل محیطی بر براکنش و جمعیت گونه زاغ بور Podoces pleski در استان خراسان رضوی (چکیده)
71 - Reevaluation of the taxonomic status of sand boas of the genus Eryx (Daudin, 1803) (Serpentes: Boidae) in northeastern Iran (چکیده)
72 - پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost (چکیده)
73 - ارزیابی سطح آلودگی و ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در خاکها و غبارهای ترافیکی شهر مشهد (چکیده)
74 - New data on spider fauna from Golestan province, Iran (Arachnida, Araneae) (چکیده)
75 - مطالعه آلایندگی و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین و ارتباط بین پراکنش این عناصر با متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در رسوبات فلات قاره دریای عمان، ناحیه چابهار (چکیده)
76 - پهنه بندی کیفیت منابع آب غرب کوهسرخ (شمال کاشمر) با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS (چکیده)
77 - Distribution and morphological variation of Emys orbicularis in the coastal areas of the Caspian sea (چکیده)
78 - ارزیابی شاخص های آلودگی آب در منطقه ی افیولیتی غرب کوهسرخ (چکیده)
79 - Determination of developmental stages of embryo in the Sea Urchin, Echinometra mathaei (چکیده)
80 - The effect of lead toxicity on embryonic development and early larval growth of the Echinometra mathaei sea urchin (Persian Gulf), morphologic and morphometric studies (چکیده)
81 - مروری بر عنکبوت های خرچنگی (Araneae: Thomisidae) استان خراسان ، ایران (چکیده)
82 - بررسی فونستیک خانواده ی Araneidae در استان گلستان، ایران(Arachnida;Araneac) (چکیده)
83 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
84 - بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI (چکیده)
85 - مقایسه مورفولوژیکی و ژنتیکی در بررسی تاکسونومیکی لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca –شمال غرب ایران (چکیده)
86 - Contemporary and sub-fossil house mice (Mus musculus Linnaeus, 1758) (Rodentia: Muridae) from Iran (چکیده)
87 - اثرات زیست محیطی آرسنیک در منطقه چشمه زرد جنوب غربی نیشابور استان خراسان رضوی (چکیده)
88 - شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار (چکیده)
89 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
90 - بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید (چکیده)
91 - ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام (چکیده)
92 - بررسی ژئوشیمیایی- زیست محیطی عناصر آرسنیک و آنتیموان در نمونه های آب و خاک محدوده معدن طلای ارغش، جنوب غربی نیشابور (چکیده)
93 - اثر تیمار Sb3+ بر شاخص های فیزیولوژیک در گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus Thunb.) (چکیده)
94 - پاسخ رشدی گیاه عدسک آبی (Lemna minor ) به آلودگی نیترات (چکیده)
95 - بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار (چکیده)
96 - مقایسه تولیدمثل و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم (قورباغه مردابیRanapelophylaxridibunda، قورباغه درختیHylasavignyiو وزغ سبزBufopseudepidaleaviridis) در منطقه مخملکوه خرم آباد (چکیده)
97 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
98 - آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس Mus(Rodentia, Muridae) مبتنی بر روش خط پیرامونی (چکیده)
99 - Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures (چکیده)
100 - مطالعه ریخت شناسی و ساختار درونی کپسول شنوایی در جنس Meriones و نقش سازشی آن با استفاده از تکنیکهای بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی (چکیده)
101 - آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس (چکیده)
102 - NEW KARYOTYPE OF CALOMYSCUS (RODENTA (چکیده)
103 - بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و امکان پالایش گیاهی گیاه نی (Phragmites australis ) نسبت به آرسنیک درمنطقه آلوده چلپو- کاشمر (چکیده)
104 - Arsenic and antimony bioremediation by Phragmites australis:Rizofiltration technology (چکیده)
105 - بررسی بیوسیستماتیک ( مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری ) دو زیستان بی دم استان مرکزی (چکیده)
106 - بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک (چکیده)
107 - بررسی کارایی گیاه عدسک آبی در میزان جذب نیترات از محیط آبی (چکیده)
108 - Anuran Karyological Study Of Khorasan Provience (چکیده)
109 - مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه (چکیده)
110 - کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) (چکیده)
111 - بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) (چکیده)
112 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
113 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی (چکیده)
114 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
115 - ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس (چکیده)
116 - A study of geographical changes of bullae characteristic in genus Meriones (Rodentia Muridae) using outline Method (چکیده)
117 - Elliptic Fourier analysis on the tympanic bullae in three Meriones species (Rodentia, Mammalia): its application in biosystematics (چکیده)
118 - کاربرد میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ به منظور مطالعات سیر تکوین جنین (چکیده)
119 - A new karyotype of Calomyscus from the Khorasan Province, Iran (چکیده)
120 - Removing Arsenic and Antimony by Phrngmites australis: Rhizofiltration ‎Technology (چکیده)
121 - Arsenic Phytoremediation by Phragmites australis: green technology (چکیده)
122 - مطالعه آزمایشگاهی حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا (چکیده)
123 - تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی (چکیده)
124 - The determination of nitrate in highly saline water (چکیده)
125 - Application of biological studies in industrial salt production: example from Dry Creek salt fields, South Australia (چکیده)
126 - Anurian Karyological study of Anurian , north and northeast of Khorasan Provience (چکیده)
127 - The relation between salinity and light on the production of extra cellular material by Synechoccus sp (چکیده)
128 - Ecologicallogical studies of Bazangan Lake, northeast Iran (چکیده)
129 - First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers (چکیده)
130 - Species diversity and ecological studies of phytoplanktonic population in Bazangan Lake (چکیده)
131 - Effect of photoperiods on larval stages, metamorphosis and survival rate of giant freshwater prawn (Macrobranchium rosenbergii) (چکیده)
132 - Effect of synthetic juvenid hormone ((Pyriproxyfen) on the larval stages and survival rates of fresh water prawn (Macrobranchium rosenbergii) (چکیده)
133 - STUDYING OF ARTEMIA SP. PRODUCTION IN GONABAD SALT-WATERS, KAVIR-E-NAMAK BASIN, EASTERN IRAN (چکیده)
134 - Laboratory study of Arsenic removal by macroalgae, Chara. (چکیده)
135 - Antimony and arsenic pollution in Chelpo surface water, kohsorkh area, Kashmar and the arsenic remediation (چکیده)
136 - بررسي تنوع گونه‌اي و اكولوژيك فيتوپلانكتون‌هاي درياچه بزنگان (چکیده)
137 - ارزيابي پتانسيل توليد آرتميا در بخشي از آبهاي شور منطقه گناباد (چکیده)
138 - اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود (چکیده)
139 - microcosm experiment: the relationship between salinity and light on the production of extracellular (چکیده)
140 - نقش ميكرواورگانيسم ها در تشكيل كاني هاي تبخيري در درياچه اورميه (چکیده)
141 - توليد و كاربرد بتاكار و تنوئيد و كليسرول از جلبك سبز dunaliella (چکیده)
142 - پراكندگي درياچه هاي اب شور در ايران و كاربرد بيولوژي انها (چکیده)
143 - بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي (چکیده)
144 - مطالعات زيست محيطي منطقه نايبند و جاذبه توريستي ان (چکیده)
145 - the importance of viscosity in saline waters:Urmia lake,northwest of Iran (چکیده)
146 - بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین (چکیده)
147 - بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii (چکیده)
148 - Phytoremediation of arsenic by macroalgae: Implication in natural contaminated water, northeast Iran (چکیده)
149 - Arsenic and antimony in drinking water in kohsorkh area, northeast Iran possible rosks for the public health (چکیده)
150 - Biosystematic study of Anura in the Markazy Province of central Iran (چکیده)
151 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)