علوم کشاورزی ایران, دوره (36), شماره (2), سال (2005-7) , صفحات (415-424)

عنوان : ( مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر

کلمات کلیدی

, کارایی, فرآیند اولترافیلتراسیون, pH, شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202192,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2005},
volume = {36},
number = {2},
month = {July},
issn = {5652-1017},
pages = {415--424},
numpages = {9},
keywords = {کارایی، فرآیند اولترافیلتراسیون،pH، شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2005

[Download]