نامه فرهنگستان, سال (2005-5)

عنوان : ( مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف اليه )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202221,
author = {, },
title = {مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف اليه},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1025-0832},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف اليه
%A ,
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2005

[Download]