علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (127-134)

عنوان : ( تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری )

نویسندگان: ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو، ایران بزرگترین کشور تولید کننده پسته در جهان می باشد. در این تحقیق پسته خام خشک واریته اوحدی انتخاب گردید واز روش ماندگاری به روش تهیج شده ( ASLT ) استفاده شد. ویژگیهای حسی پسته شامل طعم ، بافت و پذیرش کلی در 21، 8 و کمتر از 2 درصد غلظت گاز اکسیژن و دمای نگهداری 5 ،20 ، 35 و45 درجه سانتی گراد درتناوب های زمانی 4، 6 ، 8، 10 و 12 هفته ای با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات مورد بررسی قرار گرقتند و زمان ماندگاری پسته تحت شرایط مختلف تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات طعم و بافت تحت تاثیر تمامی فاکتورهای مورد بررسی ( دمای نگهداری، زمان نگهداری و درصد گاز اکسیژن) معنی دار می باشد ( P<0.05 )، اما پذیرش کلی محصول فقط تحت فاکتور زمان نگهداری معنی دار است ( P<0.05 ). بیشترین زمان ماندگاری برای پسته خام خشک تحت شرایط 5 درجه سانتی گراد و کمتر از 2 درصد غلظت گاز اکسیژن بر اساس پذیرش کلی پانل ها به مدت 284 روز تعیین گردید و رگرسیون خطی تابع درجه دوم بهترین برازش با R2 بیشتر از 98 درصد را در تمامی سطوح مختلف 21، 8 و کمتر از 2 درصد اکسیژن برای پسته خام خشک داشته است.

کلمات کلیدی

, زمان ماندگاری , ارزیابی حسی , پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202281,
author = {صداقت, ناصر and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {12},
number = {2},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {127--134},
numpages = {7},
keywords = {زمان ماندگاری ، ارزیابی حسی ، پسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری
%A صداقت, ناصر
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]