علوم آب و خاک, سال (2006-3)

عنوان : ( برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS )

نویسندگان: سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه مورد بررسی در شمال شهر کرمانشاه قرار گرفته است. مساحت حوضه 14348 هکتار، حد اکثر ارتفاع3300 و حداقل ارتفاع 1400 متر می باشد. بر اساس طبقه بندی اقلیمی به روش امبرژه و دمارتن، اقلیم حوضه از نوع مرطوب و پوششی زنده گیاها در ان از 25 تا 55درصد متغیر است. براساس مطالعات قابلیت اراضی و خاکشناسی، چهار تیپ اصلی اراضی کوهستانی, تپه ای, آبرفت های باد بزنی، شکل سنگ ریزه دار و درشت دامنه ای در حوضه مشخص شده اند. در این پژوهش لایه های مربوط به مدل های MPSIAC و EPM ابتدا در محیط نرم افزار AutoCad اصلاح شدند و سپس با استفاده از نرم افزار ArcInfo برای لایه های اطلاعاتی توپولوژی ساخته شد. بعد از انجام این مراحل عملیات مدیریتی و انطباق لایه ها به وسیله نرم افزار Arc-View انجام شد. بر اساس روش MPSIAC میزان فرسایش سالانه حوضه 7/1002 متر مکعب در هر کیلومتر مربع و بر اساس روش EPM این مقدار 2/1739 متر مکعب در هر کیلومتر مربع به دست آمد. همچنین میزان رسوب سالانه در روش MPSIAC و EPM به ترتیب برابر با 8/307 متر مکعب در هر کیلومتر مربع و 7/521 متر مکعب در هر کیلومتر مربع محاسبه شد. کلاس فرسایشی مدل EPM در گروه شدید قرار گرفت که بامشاهدات صحرائی چندان منطبق نبود. با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدل MPSIAC نتایج بهتری را نسبت به مدل EPM ارائه می کند.

کلمات کلیدی

, فرسایش خاک, MPSIAC, GIS, کرمانشاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202287,
author = {راستگوشهرستانی, سعید and قهرمان, بیژن and ثنائی نژاد, سیدحسین and داوری, کامران and خداشناس, سعیدرضا},
title = {برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {فرسایش خاک; MPSIAC; GIS; کرمانشاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS
%A راستگوشهرستانی, سعید
%A قهرمان, بیژن
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A داوری, کامران
%A خداشناس, سعیدرضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]