علوم و صنایع کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2003-5) , صفحات (83-94)

عنوان : ( استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه روشی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی بر اساس آنتروپی اضافی تولید شده بوسیله سیستم ها بیان می شود

کلمات کلیدی

, کی کردن پایداری, اکوسیستم کشاورزی, آنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202301,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {کی کردن پایداری- اکوسیستم کشاورزی- آنتروپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]