پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2003-4) , صفحات (199-204)

عنوان : ( میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان نیتروژن و کلروفیل برگ در گندم رقم فلات آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد .

کلمات کلیدی

, گندم, تنش خشکی, شاخص کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202307,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2003},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {199--204},
numpages = {5},
keywords = {گندم- تنش خشکی- شاخص کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2003

[Download]