علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (211-221)

عنوان : ( اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته )

نویسندگان: سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدرضا عدالتیان دوم , منوچهر حامدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین محصولات زراعی، گوجه‌فرنگی می باشد به طوریکه شناخت دقیق و همه جانبه عوامل مؤثر بر تولید گوجه‌فرنگی و فرآورده های آن ضروری است چرا که تکنولوژی و تقاضابرای این محصول و فرآورده های آن در ایران و جهان روبه افزایش است. در این مطالعه با توجه به تولید 7/3 میلیون تن گوجه فرنگی درایران و اینکه بخش عمده ای از این محصول تبدیل به رب گوجه فرنگی و محصولات مشابه می گردد، تلاش گردید تا اثر واریته و زمان نگهداری بر روی ویژگیهای شیمیایی رب حاصل از چهارواریته منتخب طرح ملی، کال جی ان 3،‌ ارلی اوربانا وای، ارلی اوربانا 111، پتوارلی سی اچ در طی یک سال نگهداری در شرایط اتاق (دمای متوسط 25 درجه سانتیگرد) بررسی گردد و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل: بریکس، مواد جامد کل، مواد جامد نامحلول، اسیدیته، pH اندازه گیری شود. نتایج حاصله نشان داد که واریته‌های ارلی اوربانا 111 و پتوارلی سی اچ دارای بیشترین میزان ماده جامد کل و بالاترین میزان اسیدیته بودند. ضمن آنکه واریته های پتوارلی سی اچ و ارلی اوربانا 111، دارای کمترین نوسانات و بیشترین ثبات بودند.

کلمات کلیدی

, زمان نگهداری, واریته گوجه فرنگی, ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی رب گوجه‌فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202636,
author = {مرتضوی, سید علی and مظاهری طهرانی, مصطفی and عدالتیان دوم, محمدرضا and منوچهر حامدی},
title = {اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {211--221},
numpages = {10},
keywords = {زمان نگهداری، واریته گوجه فرنگی، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی رب گوجه‌فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته
%A مرتضوی, سید علی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A منوچهر حامدی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]