علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2006-9) , صفحات (21-29)

عنوان : ( بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل )

نویسندگان: علی اصغر اسلمی نژاد , محمدرضا نصیری , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , علی جوادمنش , امیر نوروزی , علی سامعی , حیدر قیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب حیوانات برتر بر اساس نشانگرهای مولکولی یکی از جدیدترین روشهای اصلاحی است که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود. در این آزمایش ژنهای کالپاستاتین، بتالاکتوگلوبولین و FecB که کنترل کننده صفات مهم اقتصادی نظیر تولید شیر، کیفیت و کمیت گوشت و دو قلوزایی می باشند در گوسفند قره گل بررسی شود. از 100 گوسفند نژاد قره گل از ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قره گل واقع در سرخس بطور تصادفی خونگیری بعمل آمد. استخراج DNA از خون و واکنش زنجیره پلی مراز PCR جهت تکثیر ناحیه چند شکل ژنهای کالپاستاتین، بتالاکتوگلوبولین و FecB انجام گرفت. واکنشهای هضم آنزیمی قطعات تکثیر شده ژنهای کالپاستاتین، بتالاکتوگلوبولین و FecB به ترتیب بوسیله آنزیمیهای محدودگر NcoI، RsaI و AvaII انجام گردید. این نتایج تنوع ژنتیکی پایین ژنهای کالپاستاتین و بتالاکتوگلوبولین و عدم وجود تنوع را در ژن FecB نشان دادند.

کلمات کلیدی

, گوسفند قره گل, کالپاستاتین, بتالاکتوگلوبولین, FecB, چند شکلی, DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202688,
author = {اسلمی نژاد, علی اصغر and نصیری, محمدرضا and افتخارشاهرودی, فریدون and ولی زاده, رضا and جوادمنش, علی and امیر نوروزی and سامعی, علی and قیاسی, حیدر},
title = {بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {4},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {گوسفند قره گل، کالپاستاتین، بتالاکتوگلوبولین، FecB، چند شکلی، DNA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A نصیری, محمدرضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A ولی زاده, رضا
%A جوادمنش, علی
%A امیر نوروزی
%A سامعی, علی
%A قیاسی, حیدر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]