علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (159-167)

عنوان : ( بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS )

نویسندگان: بهمن حسینی خلیفانی , فرج اله شهریاری احمدی , هاله هاشمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوجه فرنگی علاوه بر اینکه یکی از مهمترین سبزیجات می باشد همچنین به عنوان یک گیاه مدل جهت اصلاح سایر گیاهان دولپه ای نیز مورد استفاده میگیرد. با این حال روش تراریختی گوجه فرنگی هنوز یک روش معمول وقابل تکرار برای همه ارقام ان نیست. در این تحقیق روش تراریختی سه ژنوتیپ گوجه فرنگی و دو ریز نمونه کوتیلدونی و هیپوکوتیلی در 6 محیط باززایی مختلف توسط آگروباکتریوم تومفسینس حاوی پلاسمیدpB1121 که دارای ژنgus تحت کنترل پروموتور 35SCAMV بود مقایسه و بهینه گردید. در این بین محیط های حاوی هورمون BAP به میزان 2 میلی گرمدر لیتزر و زاتین به میزان 2 میلی گرم در لیتربیشترین میزان باززایی را نشان دادند. اثرات متقابلی نیز در بین محیط های کشت و ریز نمونه ها در کالوس زایی و باززایی مشاهده گردید. در بین ژنوتیپ ها ، ژنوتیپ KALG و در بین ریز نمونه ها کوتیلدون بهترین باززایی و بیشترین تراریختی را نشان دادند. وضعیت تراریختی گیاهان از دو طریقرنگ امیزی هیستو شیمیایی و واکنش زنجیره ای پلیمراز تایید گردید.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, تراریخته, اگروباکتریوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202721,
author = {حسینی خلیفانی, بهمن and شهریاری احمدی, فرج اله and هاله هاشمی and مرعشی, سیدحسن and فارسی, محمد},
title = {بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {159--167},
numpages = {8},
keywords = {گوجه فرنگی، تراریخته، اگروباکتریوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS
%A حسینی خلیفانی, بهمن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A هاله هاشمی
%A مرعشی, سیدحسن
%A فارسی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]