علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (91-100)

عنوان : ( بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند )

نویسندگان: وحید حکیم زاده , سیدمحمدعلی رضوی , میر خلیل پیروزی فرد , مصطفی شهیدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیندهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون بر روی کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری شربت خام مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا در طی فرآیند میکروفیلتراسون اثرات اختلاف فشار در عرض غشاء (در سه سطح 1، 75/1 و 5/2 بار)، دمای فرآیند (در دو سطح 30 و 60 درجه سانتیگراد) و زمان عملیات (در چهار سطح 15، 30، 45 و 60 دقیقه) و سپس طی فرآیند اولترافیلتراسیون تراوه حاصل از میکروفیلتراسیون (روش تلفیقیMF/UF) تاثیر اختلاف فشار در عرض غشاء (در سه سطح 1، 2 و3 بار)، دمای فرآیند (در سه سطح 30 ،40 و50 درجه سانتیگراد) و زمان عملیات (در چهار سطح 15 ،30 ، 45 و60 دقیقه) بر شار تراوه فرآیندهای غشایی و شاخص های تصفیه در صنعت قند (درصد مواد جامد محلول، درصد ساکارز، درصد خلوص، سختی، کدورت و رنگ) بررسی شد. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوت غشائی مجهز به مدول مارپیچ حلزونی اولترافیلتراسیون پلیمری و مدول لوله ای میکروفیلتراسیون سرامیکی استفاده گردیده است.نتایج بدست آمده از آزمایشات میکروفیلتراسیون نشان داد که در هر یک از سطوح فشار و دما، شار تراوه با گذشت زمان عملیات کاهش می یابد. در دمای 30 درجه سانتیگراد، با افزایش فشار عملیاتی از میزان شار تراوه کاسته شد، در حالی که برای دمای 60 درجه سانتیگراد، با افزایش فشار عملیاتی، شار تراوه نیز افزایش یافت، اگرچه مقادیر شار در دمای 30 درجه بالاتر از دمای 60 درجه بودند. شار تراوه در فرآیند اولترافیلتراسیون تراوه میکروفیلتراسیون با افزایش دمای عملیات و اختلاف فشار در عرض غشاء افزایش یافت و تغییرات آن در هر حالت با گذشت زمان، ثبات و پایداری بیشتری در مقایسه با تغییرات شار میکروفیلتراسیون داشت. خصوصیات شربت رقیق درهردو روش میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون نسبت به شربت خام به مقدار قابل ملاحظه ای بهبود یافت، بطوری که طی میکروفیلتراسیون ساکارز (پل) 34/19% و خلوص 34/49% افزایش و مواد جامد محلول (بریکس) 9/4%، سختی 64/20%، کدورت40/99% و رنگ 47/43% کاهش یافت، در حالی که بعد از عبورتراوه میکروفیلتر شده از غشاء اولترافیلتراسیون، ساکارز حدود 6/3% و خلوص تقریبا 69/32 % افزایش و مواد جامد محلول 7/17%، سختی 29/26%، کدورت70/99% و رنگ 26/78% کاهش پیدا کرد. با این حال پلاریته و درجه خلوص شربت تصفیه شده با MF/UF در مقایسه با روش مرسوم پایین تر است اما شربت تصفیه شده به روش میکروفیلتراسیون- اولترافیلتراسیون نسبت به شربت حاصل از روش تصفیه مرسوم (آهک زنی-کربناتاسیون) به میزان 21/49% دررنگ، 33/84% درکدورت و 65/6% در میزان سختی بهبود پیدا کرد. البته بایستی به گرفتگی شدید غشاء و کاهش شار جریان تراوه نیز اشاره نمود که برای به کارگیری آن در سطح صنعتی مطلوب نیست و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, میکروفیلتراسیون, اولترافیلتراسیون, شربت خام چغندر, شار, تراوه, خلوص, کدورت, رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203149,
author = {حکیم زاده, وحید and رضوی, سیدمحمدعلی and میر خلیل پیروزی فرد and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {91--100},
numpages = {9},
keywords = {میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، شربت خام چغندر، شار، تراوه، خلوص، کدورت، رنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند
%A حکیم زاده, وحید
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A میر خلیل پیروزی فرد
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]