دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (3), سال (2006-3) , صفحات (145-157)

عنوان : ( بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر تغییرات دما در سه سطح 30، 40 و 50 درجه سانتی گراد بر رفتار دینامیکی شار تراویده، مقاومت هیدرولیکی کل و درصد دفع اجزاء محلول شیر (پروتئین، چربی، لاکتوز، املاح و مواد جامد کل) مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون مجهز به مدول مارپیچ حلزونی با غشاء پلی‌ سولفن آمید استفاده شده است. استراتژی عملی سه مرحله‌ای بر مبنای مدل سه پارامتر‌ی مقاومت متوالی (لایه مرزی - جذب سطحی) برای تعیین انواع مقاومت‌های هیدرولیکی به کار گرفته شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که در هر یک از سطوح دمای فرآیند، شار تراویده با گذشت زمان عملیات، به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، اما مقادیر شار اولیه و شار کاذب پایدار تنها در دامنه دمایی oc40-30 افرایش یافته و افزایش بیشتر دما تاثیر چندانی بر شارها نمی گذارد. مقاومت هیدرولیکی کل در همه سطوح دما با گذشت زمان فرآیند، افزایش نشان داد. همچنین با افزایش دمای فرآیند، مقاومت های هیدرولیکی کل و گرفتگی برگشت ناپذیر افزایش، مقاومت گرفتگی برگشت پذیر کاهش و مقاومت هیدرولیکی غشاء بدون تغییر باقی ماند. داده ها در مورد در صد دفع ترکیبات شیر موید این مطلب است که درصد دفع پروتئین و چربی در هر سطح از دمای فرآیند، با گذشت زمان عملیات تقریبا ثابت می باشد، امّا درصد دفع لاکتوز، املاح و مواد جامد کل شیر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می یابد. در ضمن نتایج ثابت نمود که تغییرات دما تاثیر معنی داری بر درصد دفع هر یک از ترکیبات شیر در انتهای عملیات اولترافیلتراسیون شیر ندارد.

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, دفع, دمای فرآیند, شار, شیر, کارایی, گرفتگی غشاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203150,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2006},
volume = {16},
number = {3},
month = {March},
issn = {1680-242X},
pages = {145--157},
numpages = {12},
keywords = {اولترافیلتراسیون، دفع، دمای فرآیند، شار، شیر، کارایی، گرفتگی غشاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2006

[Download]