علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (339-347)

عنوان : ( تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند )

نویسندگان: خلیل بهزاد , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی شهیدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بزرگترین هدف در صنعت قند از دیدگاه اقتصادی و کیفیت محصول، کاهش هر چه بیشتر ترکیبات غیر قندی از جمله ترکیبات رنگی، کدورت و سایر ناخالصی ها جهت افزایش خلوص شربت قند قبل از کریستالیزاسیون آن است. در دهه اخیر تلاش های زیادی در زمینه نیل به این هدف انجام گرفته که یکی از آنها استفاده از تکنیک های غشایی، به ویژه اولترافیلتراسیون بوده است. در این پژوهش، از غشاء اولترافیلتراسیون از جنس پلی- سولفون آمید با اندازه منافذ kDa 20 استفاده شد. شربت رقیق به عنوان محلول خوراک سیستم غشایی انتخاب گردید و اثر پارامترهای فرایند نظیر دما (در سه سطح 30 ، 40 و 50 درجه سانتی گراد)، اختلاف فشار (در سه سطح 1 ، 2 و3 بار) و زمان عملیات (در سه سطح 15، 30 و 45 دقیقه) بر کارایی فرایند اولترافیلتراسیون (شار جریان، گرفتگی غشاء و درصد دفع ترکیبات قندی و ترکیبات غیر قندی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش دما شار افزایش می یابد، درحالی که گرفتگی، درصد دفع مواد قندی و غیرقندی کم می شود. با افزایش اختلاف فشار در عرض غشاء، شار و گرفتگی افزایش یافت، در حالی که اثر افزایش فشار بر درصد دفع مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با گذشت زمان اندکی از شروع فرایند، شار به حالت پایدار می رسد و پس از آن تغییرات شار با زمان بسیار ناچیز خواهد بود، ضمن این که با گذشت زمان درصد دفع ساکارز کاهش و در صد دفع مواد غیر قندی افزایش یافت. در این پژوهش به طور متوسط، شار جریان تراوه kg/m2h 84/24، گرفتگی غشاء 6/26 درصد و درصد دفع بریکس، ساکارز و مواد غیر قندی به ترتیب 9/2 ، 77/1 ، 91/23 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, شربت رقیق چغندر قند, اولترافیلتراسیون, شار, گرفتگی, درصد دفع, ساکارز, مواد غیر قندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203152,
author = {بهزاد, خلیل and رضوی, سیدمحمدعلی and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {339--347},
numpages = {8},
keywords = {شربت رقیق چغندر قند، اولترافیلتراسیون، شار، گرفتگی، درصد دفع، ساکارز، مواد غیر قندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند
%A بهزاد, خلیل
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]