علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-2) , صفحات (423-429)

عنوان : ( بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی )

نویسندگان: علیرضا هروی موسوی , محمدرضا نصیری , مجتبی طهمورث پور , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چند شکلی موجود در جایگاه ژنی پرولاکتین اثر معنی داری بر تولید شیر وترکیبات آن داشته است.هدف از انجام این پژوهش بررسی وجود چند شکلی در جایگاه ژنی پرو لاکتین وارتباط آن با میزان تولید ودرصد چربی وپروتین شیر در گاوهای سرابی بود. برا یانجام این آزمایش از تعداد 96 راس گاو شیری سرابی خونگیری به عمل آمد.استخراج DNA از خون کامل به روش ایزوتیوسانات گوانیدین- سیلیکاژل انجام گرفت وواکنش زنجیره ای پلی مراز(PCR ) برای تکثیر قطعه 156 جفت بازی با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. ژنوتیپهای BB,AB,AA به ترتیب با فراوانیهای 47/.و47/.و6./. در جامعه نمونه گیری شده وجودداشتند. فراوانی آللی برای آللهای B,A به ترتیب 73/.و27/. بر آورد گردیدند. تعادل هاردی –واینبرگ در جامعیت مورد مطالعه برقرار بود. در این آزمایش همچنین با استفاده از رکوردهای موجود ارتباط بین ژنوتیپ های مشاهده شده با صفات تولید شیر ودرصد چربی و پروتئین شیرتوسط مدلهای مختلط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان دادند میزان تولید شیر د رگاوهایی که دارای ژنوتیپ BB بودند بصورت معنی داری بیش از دو ژنوتیپ دیگر بود (P<./.5 ) .در مجموع نتایج این آزمایش نشان می دهد که چند شکلی ژن پرو لاکتین در گاوهای بومی سرابی بر روی تولید شیر ودرصد چربی وپروتئین آن تاثیر دارد

کلمات کلیدی

, پرولاکتین, چند شکلی, PCR – تولید شیر, گاو سرابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203242,
author = {هروی موسوی, علیرضا and نصیری, محمدرضا and طهمورث پور, مجتبی and جوادمنش, علی},
title = {بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {423--429},
numpages = {6},
keywords = {پرولاکتین- چند شکلی- PCR – تولید شیر- گاو سرابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی
%A هروی موسوی, علیرضا
%A نصیری, محمدرضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A جوادمنش, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]