علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (6), سال (2007-3) , صفحات (227-232)

عنوان : ( مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل )

نویسندگان: هاشم پورآذرنگ , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی اثر تیمارهای شوک گرما و سرما بر رشد و مهمترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آغازگرهای تجاری ماست شامل لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس در قالب مدل پیشگویی مورد مطالعه قرار گرفته است. میزان رشد سوش های مورد بررسی در شرایط مختلف اعمال تیمارهای آزمایشی شوک سرما (دمای صفر و 5- درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت)و شوک گرما (دمای 45 درجه سانتی گراد به مدت 5 و 10 دقیقه) متغیر بود اما به طور معنی داری ( 0.05 < P) این تغییرات را در اکثر گونه های مورد بررسی می توان با کمک شوک گرما یا سرما به شکل مفید تقویت نمود. اندازه گیری شاخص هایی نظیر pH، ویسکوزیته و زمان انعقاد در محصول نهایی در مقایسه با نمونه شاهد نشان می دهد که ثبات تقریبی pH، ویسکوزیته مطلوب و قوام مناسب و کوتاه شدن زمان انعقاد در محصول نهایی و در طول دوره نگهداری در اثر بروز تغییرات ایجاد شده در ساختار و ترکیبات دیواره و غشاء سلولی باکتریهای استارتر طی اعمال شوک سرما و گرما می باشد. مدلینگ تغییرات زمان ایجاد شوک گرما نشان می دهد که بکارگیری 5تا 8 دقیقه شوک حرارت میزان شاخص رشد CFU را افزایش می دهد، همچنین بالاترین میزان رشد در دمای صفر درجه سانتی گراد در اثر اعمال شوک سرما مشاهده شده است. البته باید امکان تاثیر فاکتورهای دیگری نظیر شکل، اندازه، گونه و سایر شرایط محیطی را در میزان تأثیر پذیری آنها نسبت به اعمال شوک سرما و گرما موثر دانست.

کلمات کلیدی

, : باکتریهای استارتر, شوک سرما و گرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203465,
author = {پورآذرنگ, هاشم and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {6},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {227--232},
numpages = {5},
keywords = {: باکتریهای استارتر، شوک سرما و گرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل
%A پورآذرنگ, هاشم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]