مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2007-7)

عنوان : ( جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: مجتبی بذرافشان مقدم , دکتر زهرا صباغیان , دکتر حمیدرضا آراسته , بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با اتکا به این مفروضه اصلی، ضرورت ارتقا جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاهها، و برای بررسی کارکرد سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. برای این منظور دیدگاههای کلیه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از پرسشنامه ای که براساس نظریه سایبرنتیک تدوین شده است، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. مولفه های مورد بررسی در الگوی سایبرنتیک عبارتند از: نظارت و کنترل ...

کلمات کلیدی

, الگوی سایبرنتیک, آموزش عالی, مدیریت دانشگاهها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203488,
author = {بذرافشان مقدم, مجتبی and دکتر زهرا صباغیان and دکتر حمیدرضا آراسته and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1608-2842},
keywords = {الگوی سایبرنتیک- آموزش عالی- مدیریت دانشگاهها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A دکتر زهرا صباغیان
%A دکتر حمیدرضا آراسته
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2007

[Download]