علوم و صنایع کشاورزی, شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (49-56)

عنوان : ( شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی )

نویسندگان: محمدرضا عالی منش , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , عصمت مهدی خانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ Fusarium solani f.sp.cucurbitae از عوامل مهم بیماری زا در محصولات جالیزی مختلف (هندوانه، خربزه، طالبی، خیار، کدو) در سراسر دنیا است. این قارچ دارای نژادهای 1 و 2 می باشد که نژاد 1 آن در ریشه، طوقه و میوه ایجاد پوسیدگی می کند ولی نژاد 2 فقط در میوه بیماریزا است. در طی سال های زراعی 1383-1384 از 110مزرعه هندوانه و 31 مزرعه جالیز دیگر (خربزه، خیار و طالبی) شهرستان های استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و برخی مناطق استان فارس نمونه برداری هایی از گیاهان مشکوک انجام شد. 37 جدایه Fusarium solani از مراحل مختلف رویشی هندوانه، خربزه، خیار و طالبی تهیه گردید. آزمون بیماری زایی به روش Rool-dipping در مرحله گیاهچه روی هر چهار محصول و گیاهچه کدو انجام شد و 33 جدایه بیماری زا بدست آمد. آزمون اثبات فرم اختصاصی علاوه بر هندوانه، خربزه، خیار و طالبی روی گیاهچه های گوجه فرنگی، نخود و لوبیا (گیاهان غیرمیزبان) نیز انجام شد. در نهایت از 33 جدایه، 30 جدایه منحصرا در جالیز بیماری زا بود که Fusarium solani f.sp. cucurbitae تشخیص داده شد. بیماری زایی این 30 جدایه علاوه بر ریشه و طوقه روی میو های خیار هم به اثبات رسید، در نتیجه در مناطق بررسی شده فقط نژاد 1 شناسایی شد. جهت تایید نتایج کارهای کلاسیک، تعیین نژاد با استفاده از پرایمر اختصاصی Fscl که براساس ژن tef-1? طراحی شده بود نیز انجام شد و صحت نتایج به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

, Fusarium solani f.sp. cucurbitae, نژادهای 1 و 2, آزمون بیماری زایی, Root-dipping, فرم اختصاصی, پرایمر اختصاصی ژن tef-1α
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203534,
author = {عالی منش, محمدرضا and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {Fusarium solani f.sp. cucurbitae، نژادهای 1 و 2، آزمون بیماری زایی، Root-dipping، فرم اختصاصی، پرایمر اختصاصی ژن tef-1α},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی
%A عالی منش, محمدرضا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]